HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania 11 Juli 1842.
   Højstærede Hr. Warburg! Netop som jeg skulde med mit sidste
Brev* lade et Par Aviser følge med til Dem, anmodede Indstil-
lingens Forfatter, Advokat Hjelm mig om at skaffe ham de for-
skjellige Tidender, der havde forsvaret Sagen og som jeg skrift-
ligen havde opgivet ham. Jeg maatte da rive Konvolutlappen
op, og give ham de Blade jeg havde. Han er færdig, og har
lovet at skaffe mig endeel Aftryk extra af Indstillingen, der vil
komme i Morgenbladet.

   Men hermed sender jeg Dem det bittreste Angreb, der endnu
har viist sig imod Sagen. Det er fra Handelsbyen Arendal og
stinker deraf i enhver Linje. Men at besvare Angreb af saadan
Beskaffenhed vilde være fast uoverkommeligt. Gjør De mig For-
nøjelsen af et Brev, ønskede jeg at vide, hvormange Expl. af
Jøden De har modtaget med hosfølgende 10. De næste af 2det Op-
d.V,b.1,s.323   lag ville indeholde nok en Poesi. Atter har jeg fra en Dame (og
det skal jeg vise Dem) erholdt et Vidnesbyrd om at den Maneer
at indhævde Sagen paa i Gemytterne ikke er den uvirksomste.
Med Højagtelse
Deres
Henrik Wergeland.

TIL JAKOB LEVERTIN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE