HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL S. A. W. SØRENSSEN
Christiania 29 Juny 1842.
S. T. Herr Sorenskriver Sørensen.
   I Anledning af Consul Egidius Beklagelse over at hans Med-
delelser i Jødesagen skulde være blevne misbrugte, erklæres
herved, at der ikkun af dem af hans, Brevet vedlagte, Papirer,
der indeholde Deres Spørgsmaal og hans punktvise Svar, og som
altsaa ere egnede til at blive undersøgte, saasnart de maatte
give Grund til nogen Tvivl, er bleven tagen Afskrivt for at ind-
hente de hollandske Autoriteters Betænkning.

   At dette var min Hensigt erklærede jeg strax, da De var saa
god at meddele mig Herr Konsulens Skrivelse med Bilag, ligesom
jeg ikke har undladt at tilstille Dem saavel de i denne Anled-
ning erhvervede Oplysninger som hvad andet Sagen Vedkom-
mende, der maatte være kommen mig tilhænde. Sagens Propo-
nent burde vel ikke forblive uvidende om en Erklæring af Ind-
hold som Herr Konsulens og hans Pligt er det, at søge Sagen
oplyst, og at forsvare den saa godt han kan.

   Hvad der fra min Side er foretaget, maatte han da vente sig,
ligesom han heller ikke havde betinget sig nogen Diskretion for
disse Documenter som for det fra et hollandsk Selskab Indhen-
tede om noget inden dette passeret.

d.V,b.1,s.321      Hr. Konsulens Frygt for et Jødespioneri hertillands synes kun
at bekræfte den samme overordentlige Overspændthed og Skygge-
seen, naar Tale er om Jøderne, som Erklæringen i Anledning
af Deres Qvæstioner allerede gav Ahnelse nok om.

Henr. W --

TIL SAMUEL P. LIPMAN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE