HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Christiania, 27 Juni 1842.
Højstærede Hrr. Warburg!
   Et Omen af nogen Betydning for Sagen er i disse Dage ind-
truffet, idet nemlig Odelsthinget har 3die Gang ophævet en For-
ordning af 1741 der forbyder religiøse private Sammenkomster,
og Storthinget vil saaledes ganske vist gjøre Gl. § 79 gjældende
d. e.: gjøre Ophævelse til Lov uden kgl. Sanktion. Den kgl. Pro-
position differerer dog kun i at Præsters Nærværelse skulde være
tilladt ved slige Møder og at ikke Ukonfirmerede og Forbrydere
skulle kunne prædike i dem. Den Konstitutionelle bemærker
ogsaa, at det, efter dette Udfald vil være interessant at bemærke
hvorledes de samme Stemmer, som her har været saa radikalt
tolerante ville gerere sig ved Jødesagen. -- Denne befinder sig
fremdeles i Koncipisten Hr. Hjelms Hænder, og bliver naturligvis
i Indstillingen vidtløftig. I Kommitteen ere 6 (Thingets anseligste
Navne) for og 1 (hiin Bonde) imod. Jeg har saaledes ikke ringe
Haab, og ganske sikkert vil den blive saaledes forsvaret at selv
et Nederlag i 1842 vil blive en forberedende Sejer for den ret-
færdige Sag. Jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem om Hr. Kate-
chet Cohens Sendelse fra Odense af 14 Expl. af hans Skrift om
Mosaiternes Stilling i Danmark. Det er særdeles grundigt ud-
tømmende og er distribueret imellem Thingets Medlemmer. Jeg
seer efter Tilbagekomsten fra en Rejse paa en Uges Tid, at der
er indleveret til Thinget et Andragende i Sagen fra endeel Kjøb-
d.V,b.1,s.320   mænd i Christianssand, men da jeg først idag tænker at træffe
Hjelm, kan jeg ikke berette noget af dets Indhold.
   Mit Seneste vil jeg haabe ihændekommet. Qvittancen kom ikke
i Brevet men i Pakken. -- Hermed 10 Expl. af Jødens 1ste Op-
lag. Et nyt er under Pressen. Det har ikke bidraget lidet til
at vække Sympathien. En Dame har tilskrevet mig en Poesi i
den Anledning. Sagen ligger ogsaa Hjertet nærmere end Hovedet.

   Det Reichenbachske Skrivt er tilintetgjort ligesom det Egidius'-
ske. Jeg underretter Dr. Steinheim derom idag med Overbrin-
geren heraf Overlæge Licent. medicinæ Conradi.

Med sand Højagtelse
Deres
Henrik Wergeland.

TIL S. A. W. SØRENSSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE