HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL MICHAEL S. WARBURG

Christiania 8 Juny 1842.
   Da det er Deres Ønske Høistærede Herr Warburg, sender jeg
herved et Brev til Hr. Lipman, hvoraf De vil see at jeg ikke har
undladt min Pligt at takke ham, og at Deres Anmodning om Af-
skrivterne vil blive opfyldt saasnart skee kan, ligesom jeg ogsaa
her tilføjer, at jeg skal see at faae fat paa de forskjellige Aviser
om Materien.

   Jeg haaber saaledes her at kunne vedlægge et No. af Kristian-
sands Stiftstidende og 1 af den Constitutionelle.

d.V,b.1,s.319      Ligesaa hoslægger jeg en Qvittering for Asylet, hvoraf De vil
see at Deres ædelmodige Understøttelse kommer der tilgode.

   Jeg har af en Omhu, jeg troer klogt beregnet, for Stiftelsens
eget Tarv, og med Vedkommendes Billigelse, ladet den tilkomme
den i regelmæssige Portioner af 5 Sp. maanedlig, saaledes at der
nu er betalt fra Aarets Begyndelse for de forløbne 5 Maaneder.
De første Quitteringer kan jeg ikke finde, men af vedlagte vil
det sees.

   Idag afleveres en skarb Kritik over det Reichenbachsche
Smørerie.

Deres med Høiagtelse
Henr. Wergeland

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE