HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Kristiania d. 20 Mai 1842.
Højstærede Hrr. Warburg!
   Hermed 100 Explr. af Jøden, hvoraf de Resterende skulle følge
med Tak for Mæcenatunderstøttelsen med et saa betydeligt Be-
d.V,b.1,s.316   løb. Levertin har forbrugt omtrent 100, og da jeg har sølet med
Oplaget, maa et nyt til. Steinheim lader det oversætte af en
Svensk (Israelit) i Altona. Men til Vigtigere!
   Saasnart jeg nu har faaet den infame Dumrian Cand. chirurg.
Reichenbachs Skrivt mod Steinheim, hvoraf han har sendt Stor-
thinget 5 Explr. gjendrevet, veed jeg intet meer at oversende
Kommitteen. Jeg lader det jammerlige Smøreri, som gaaer ud
paa at skulle bevise, at der i den mosaiske Religion ligger Motiv
nok til Israeliternes evige Udelukkelse af og Trældom i de kristne
Stater, til en lærd Tydsker her forat bedømmes med Hensyn til
Sproget der ligesom Indholdet er under Kritik, samt desforuden
til en anseet Filosof hos Os forat bedømmes med Hensyn til Ind-
holdet, da min Dom vel vilde bære Mistanke om at være noget
partisk. Den Person skriver og ræsonnerer som en Badskjær-
svend -- hvad han vel ogsaa er. Jeg har været beskjæftiget
igaar med at oversætte de senest fra Hr. Lipmann oversendte
Dokumenter, nemlig fra gamle General Chassé (den berømte),
fra Statsraad von Hall (Justitsministerens Fader) og fra Krigs-
ministeren List. Saaledes haves fra alle Ministerierne i Holland
og alle udmærket hæderlige. Intet har mere grundfæstet min
Overbevisning end disse saa faktiske Dokumenter, hvorfor jeg
har Deres kraftige Bistand at takke. Sagen skal og maa vindes,
om end ikke ganske sikkert denne Gang; men hvad der kan
gjøres, skal gjøres. Jeg har saaledes tilskrevet en anseet Gejst-
lig om at yttre sig; da flere af Storthingsbønderne er af pietistisk
Hang, og at han gjør det slutter jeg af, at han har forlangt det
Reichenbachske Skrivt. Han tilligemed en anden ligeledes op-
fordret Gejstlig boer paa Landet. Til flere af Bønderne har jeg
stilet kraftige Opfordringer understøttede af Citater af Bibelens
positive Bud -- kort min Iver er steget og ikke dalet. Om faa
Dage begynder den celebre Hjelm, Thingets ypperligste Stilist at
concipere Kommitteeindstillingen, som De kan love Dem bliver
brillant. Den er eenstemmig paa nær een Bondes Stemme -- en
Bergenser, som da han havde læst Indlægget som sendtes ham,
var saa uvidende at han spurgte en af mine Venner, som er
barnefødt i den Egn: "Hvad Tro mon Jøderne ere af? Dyrke
de Billeder?(!)

d.V,b.1,s.317      Jeg skriver dette paa Flugten, da jeg maa see at træffe Hjelm
forat bede ham bie at sætte sin Pen i Bevægelse til Kritikerne
over hint Smøreri indløber.

Deres med Agtelse hengivne
Henrik Wergeland.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE