HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 2 Juni 1842.
Til
Det kongl. norske Kirkedepartement.
   Af de Skrivter, som Kirkedepartementet maatte besidde Oplag
eller endeel Explr. af, tillader Undertegnede sig at anholde om at
erholde fire Sæt, bestemte til de i vedlagte Blad omtalte Almue-
bogsamlinger for Byens Forstadsdistrikter, for et Garnisonsbiblio-
thek i Hovedvagten samt til en Sognebogsamling i Skibtved, hvorfor
Sognepræsten skrivtligen har anmodet mig om at interessere mig.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL SAMUEL P. LIPMAN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE