HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL MICHAEL S. WARBURG
Kristiania 1 Mai 1842.
   Højstærede Hr. Warburg! De være paa det bedste og inder-
ligste takket, fordi de saa expedit har sørget for det Egidius'ske
Skrivts Vederlægning. Med samme Post der bragte mig Deres
sidste Ærede, fik jeg nemlig baade Brev fra Dr. Riesser og fra
Lipmann hvilket sidste der var paa Fransk jeg lod oversætte og
tilstille Kommitteen. Det indeholdt en foreløbig Protest og Til-
sagn om officiel Dokumentation fra selve Ministeriet. Kommit-
teen har jeg anmodet om at oppebie disse Oplysninger. Fra
Dr. Steinheim modtog jeg samtidig en Poesi ledsaget af et Sølv-
skrivetøj, der strax blev benyttet til at skrive i mit Blad for Ar-
beidsklassen vedlagte Forsøg (hvortil den Goertziske Bog var mig
til god Hjelp) paa i populært Foredrag at opklare Begreberne.

   Overbringeren heraf, Hr. Artillerikaptain Scheel er en Ven af
Sagen. Er der Lejlighed til at tale med ham, vil han være til
Oplysning. Efterhaanden og med det Første skulle flere Exem-
plarer af "Jøden" følge fra

Deres
Henrik Wergeland.

TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE