HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL AUGUST GULDBERG
28 Febr.
[1842.]

   Det gaaer forfærdelig seent med Trykningen. Betænk, at Op-
lysninger om de ved § 2 Gl. begaaede Feil ere af Vigtighed ved
Jødesagen, og at Bogen derfor ønskes ud snarest muligt. Der
er vel gaaet over 1 Maaned paa eet Ark.

   Hvorledes bliver det med Sthingstidenden? Jeg kunde vel
imellem begge Hefter have Tid, og jeg behøver at arbeide for
ikke at gaae tilgrunde.

Henr. W.

   Jeg begynder nu paa 2det Hefte af Rigsfors. Historie. Det vil
blive mindre vidløftigt end jeg troede. -- Jeg skal vise man kan
faae tørre Ting interessante -- Lad Cstie endelig ofres alene til
dette Arbeide. Paa saa lidet Forandring som i 1ste Ark betaler
jeg ikke 4 Mk., ikke en Skilling. Dette er Forord, som bryder
Trætte. Det er ubilligt af C. at forlange saadant. Der er ikke
een Ombrækning. Før vil jeg lade Feil (tilfældige) gaae.

d.V,b.1,s.309   TIL JAKOB LEVERTIN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE