HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JAKOB LEVERTIN
Kristiania 10de Marts 1842.
Høistærede Hr. Levertin.
   Siden Sidst er med Sagen skeet, at Konstitutionskommitteen
har forlangt Højesterets Betænkning med Hensyn til dens For-
malitet, nemlig om Bestemmelsen om Israeliterne kan regnes til
de Grundlovsprinciper, som efter Gloven ikke maa forandres.
Efter min Mening er den kun et Tillæg til et af Principerne; og
det skal om et Par Uger blive beviist i min Konstitutionens Histo-
rie, som da forlader Pressen.

   En Extract af de Betænkninger, De var saa god at sende mig,
skal indrykkes i et af Bladene. I den Constitutionelle indryk-
kede jeg forleden, med Oversættelse, Dr. Steinheims Latinske Brev
til afdøde Provst Hertzberg. Men, for ogsaa at understøtte Sagen
fra Følelsens mægtige Side, lader jeg, under Titel
"
Jøden

en blomstrende Tornekrands"

en liden Poesisamling om nogle Dage forlade Pressen. Da den
er bestemt til at uddeles til alle Storthingsmænd, Tidender & c. & c.
samler jeg underhaanden Subscription. Men da det skeer paa
denne Maade, blot gjennem Venner, tør nok hænde, det ikke
vil blive tilstrækkelig. Kan De finde Liebhabere, saa vær saa
god at opgive mig
Explarernes
Antal (a 24 Sk. pr. Explr). Jeg
behandler lutter selvopfundne Motiver til Tolerance og den Uret-
færdighed, det ulykkelige Folk er tilføjet af vort, og jeg lover
mig et heldbringende Indtryk.

   Med Hilsen til Dhrr. Meyersons, Assur, Leman og de øvrige
Hrr. Forstandere og til Dem, Højstærede Hr. Magister og Doctor

Deres ærbødigste
Henr. Wergeland.

   P. S. Kladderne opdagede jeg nok før Brevet var slut; men
ikke at jeg har skrevet paa dobbelte Blade. -- Omittas, quæso!

d.V,b.1,s.310   TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE