HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL N. A. BIØRN
Kristiania 25 Oktobr. 1841.
S. T.
Hrr Pastor Bjørn.
   Til Bedste for Redningsanstalten, som i Asylgaarden paa
Grønland er under Deres Bestyrelse, tilbyder jeg saamange
Explr. af "Indlæg i Jødesagen", som kan afsættes til nedsat Priis
40 Skilling pr. Explr. ved at lade samme ombyde til Mænd om
hvis Vilje og Evne til at yde en gavnlig Indretning sin Bistand
der ikke kan være Tvivl. En Dreng fra Asylet med en Porte-
feuille maatte saaledes sættes i Virksomhed, og kunde dette Brev
med Deres Paategning maaskee vedlægges.

   Til et Forsøg oversendes hermed 15 Explr. Hvad der saaledes
maatte indkomme ville De behage at opbevare indtil jeg faaer
betænkt mig paa, om det hensigtsmæssigst indsættes i Spare-
banken paa Indretningens Folio eller tages i Brug strax.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE