HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL C. A. GULDBERG og A. DZWONKOWSKI
Kristiania 5 okt. 1841.
   Med indeværende Maaneds Begyndelse erholder jeg Tid til at
fortsætte Konstitutionshistorie, og er besluttet at lægge Haand
derpaa uafbrudt, dersom jeg kan erholde saadanne Betingelser af
et Forlag her i Byen, som Rejersen i Chsand ellers har tilbudt
mig strax ved Udkomsten af 1ste Hefte. Han tilbød 100 Sp. for-
skudsviis ved Afleverelsen af 1ste Ark for et Hefte af samme
Volumen som 1ste. Skal 2det Hefte imidlertid efter den første
Plan omfatte Konstitutionsværket i dets Heelhed vil et saadant
Volumen blive for lidet, hvorimod et Maximum af Arkeantal nok
lod sig ansætte. Ved at lade et saadant Værk, som arkeviis
gjennemsees af herboende Mænd, trykke saa langt borte som i
Chsand under Dampfartens Ophør, er der dog saamange Be-
tænkeligheder -- ligesom jeg heller ikke vil gjøre Værkets Hoved-
deel disproportioneret til Indledningen -- at jeg langt vil fore-
trække en Akkord med en Boghandling her. Jeg tilbyder derfor
Boghandlingen Forlaget, og udbeder mig, i Tilfælde af at Dhrr
ville entrere, de Betingelser snarest muligt opgivne, hvorunder
saadant da kunde skee.

Ærbødig
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.303   TIL N. A. BIØRN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE