HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
[April 1841.]
S. T.
Dhrr Administratorer i Selskabet for
Kristiania Byes Vel!
   Jeg har engang tilforn givet mig den Frihed at henlede Sel-
skabet for Byens Vels Opmærksomhed paa Hensigtsmæssigheden
af Træplantninger paa Hovedøen paa den Side, som vender mod
Fæstningspromenaden. Da der ved Kapningen af Balsompoplerne
paa Kirkegaarden er en Mængde passende Træer for billig Priis
at erholde, ligesom ogsaa Tilførselen af andre Træarter er tem-
melig stærk, foreslaaes, at den ærede Administration strax er-
hverver Tilladelse til og iværksætter Plantningen af Træer paa
denne tilforn langt mindre skaldede Øe, som saa let kan blive
en Pryd for vor Byes Havn og Udsigter.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

   P. S. Strækningen, denne Omsorg burde udstrækkes til, er fra
Kollen inclusive til henmod Husene. De fugtige Kløfter afgive
alle gode Pladser. --

TIL ANTON SCHJØTH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE