HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANTON SCHJØTH
4/5 41.
   Naar Hrr. H. T. Winther indskrænker sin Konkurrenceiver til
at gaae danske Moerskabsskrivter en høi Gang, saaledes som
f. Ex. er Tilfælde med hans Ugeskrivt Ny Hermoder, der har til
Hensigt at fortrænge den kjøbenhavnske Portefeuille, kan man
ikke andet end ønske ham tillykke med deslige Foretagender,
at sige, naar han virkelig kan holde Priis med det fremmede
Gods og de ikke ere under dette i Værd. Men dette Sidste maa
han ingenlunde indbilde sig er Tilfælde, naar han leverer sine
egne Poesier, eller saalænge han lader Redaktionen af Omslaget
i saa uduelige Hænder, som de, der hidtil har saa rigeligen ud-
strøet sine Flauser deri. Hver Søndag faaer Publikum Beviser
ihænde forat denne Ny Hermoders Skrædder, som skulde give
Kjolen Tilsnit, er en høist elendig Fusker. Indsenderen vil kun
d.V,b.1,s.296   indskrænke sig til et, til Dagsnyheden i 16de Hefte om Jydeskip-
pernes Ankomst til Bryggerne, som ender sin Fortælling om deres
Mismodighed over Konjunkturerne med denne, for Os selv
saa stødende Phrase: "thi vi ere ikke sultne dennegang". Hvem
føler ikke, at den smagløse Herre her netop udskjæmmer dem,
han vil have forherliget, og at der ligger en Tilstaaelse deri om
at vi dog før have, drevne af Hungeren, trængt til at mættes af
Fremmede. Og bagefter denne Lapsus følger en saa uforskam-
met Apostrof til en nævnt Mand, at man har ondt forat troe, at
Den, man almindeligviis nævner som Redakteur af dette med
Moder o. sv. opfyldte Omslag, virkelig skal være Hr. M. R.


   For Ovenstaaende anholdes om Plads snarest i Intelligents-
sedlerne.

Venskabl.
Henr. Wergeland.

TIL ANTON SCHJØTH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE