HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Christiania 24 April 1841.
Til
Administrationen i Selskabet for Kristiania Byes Vel.
   Af de sex første Nummere af Bladet for Arbeidsklassen, som
Selskabet for Kristiania Byes Vel var saa god at bekoste Ud-
givelsen af, uddeltes til Byens sex Almuskoledistrikter gjennem
Skolelærerne 300 Explr. samt til de 7 nærmest tilgrændsende af
Agers 400 Explr. foruden 5 til hver af Strafanstalterne, Raad-
stuearresten og Mangelsgaarden, ligesom en ubestemt Mængde
d.V,b.1,s.294   uddeltes spredt. Dette og at have grundet et Blad, som nu virker
mere udstrakt i Landet i samme Retningen er det Udbytte Sel-
skabet har af sin Understøttelse, hvoraf jeg forhen har beklaget,
at en Deel gik tilspilde ved at første Oplag af Nr. 1 maatte gjen-
tages (ligesom der nu paa Barliens Forlag existerer et tredie
Oplag deraf) fordi jeg havde maattet udvide Oplaget for de føl-
gende Nummere og ved Bogtrykker Steens Uefterrettelighed, der,
efter Barliens Opgave, som har gjennemseet hans afleverede Op-
lag, endog havde ladet ham trykke samme Text paa begge Sider
af Arket. Til Cappelen, Boghandleren hersteds, solgtes 100 Explr.
af Nr. 1 for 1 Spd., som ventelig er mig debiteret i vort mellem-
værende Regnskab, og som jeg altsaa skal betale, og til General
Birch er ved Steen solgt ligeledes 100 for 1 Sp. 1 Mk., hvilken
Betaling jeg ikke har paakrævet, da de 100 Explr. gik til Asylet
paa Grønland.
   Med Nr. 6 overtog Bogbinder Barlien Forlaget og lod det ud-
videde Oplag trykke hos Malling, ligesom han ogsaa optrykkede
de foregaaende Nummere; og ved dette Arrangement gjorde han
det indlysende for mig, at Byens og Omegnens Almuskoler ikke
kunde erholde de 700 Explr. for den Sum, Selskabet for Efter-
tiden havde erklæret at kunne anvende. For denne blev da en
forholdsviis Nedsættelse foretagen i det Antal, der var bestemt
for Skolerne, og Lærerne bleve saavel averterede som anmodede
om hvergang at afhente sine Nr., hvilket deres Qvitteringer maae
godtgjøre. Exemplarerne til Strafanstalterne ere desforuden ind-
bundne gratis afgivne ved Afslutningen af 1ste Aargang. Forat
dække de betydelige Omkostninger ved denne -- for hvert Nr.
mellem 15 -- 20 Spdlr. formedelst Oplagets Størrelse -- er det da
Forlæggeren Barlien anholder om Godtgjørelse af Selskabet for
Byens Vel for de siden og med Nr. 6 afgivne Exemplarer, hvoraf
Distribution fremdeles i denne nye Aargang, hvoraf 8 Nr. ere
udkomne, foregaaer. Jeg har anmodet ham om at hoslægge denne
Skrivelse saavel første Aargang som disse senere Nr. forat den
ærede Administration kan overtyde sig, om Bladet fortjener frem-
deles at tages saa stort Antal af som det af 350 Expl., hvorfor
Selskabet for Christiania Byes Vel fra Nr. 6 af har været Sub-
scribent.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.295   TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE