HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
9 April
[1841]
.

   Vi maa komme overens om at tilintetgjøre vore fælleds Fien-
ders Machinationer forat ødelægge os. Jeg foreslaar derfor en
gjensidig Erklæring, hvoraf et Udkast til Deres, bestemt til at
indtages som Red.artikel i Morgenbladet, her hoslægges paa
Discretion og Ære,
at det bliver imellem os. Den jeg giver
Dem bliver til Deres Afbenyttelse, hvorom Alt vi nærmere kunne
komme overens paa Kontoret, hvor jeg formodentlig kommer til
at blive alene i Morgen, da jeg har glemt at bede Kopisterne
komme og heller ikke kjender Kontorcoutume i Departementerne.

   Mange Flere end de, der glæde sig over vort Fiendskab, vilde
glæde sig over at en Fred sluttes.

   Kunde vi arrangere dette endnu idag, var det bedst. -- Athenæ-
erne eller Asinæerne maa berøves det farlige Skalkeskjul, De
yttrede de vilde paaberaabe sig. --

   Indlader De Dem ikke derpaa, stoler jeg paa at Dette med
Udkastet useet af Andre remitteres.

Henr. W --

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE