HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL G. H. MELLIN
Kristiania 18 Dec. 40.
Høistærede Herr Mellin!
   Hvor slappe Forbindelserne ere imellem Brødrefolkene! Jeg
veed ikke hvad Mellin er1, uden G. H. Mellin, en af Sveriges
virksomme og yndede Literatører. Desaarsag gjør da Titelen
heller intet til Sagen. Dette finder nok sin Adresse, og ligesaa
tør det vel blive med mig, om jeg engang beæres med nogle
d.V,b.1,s.283   Linjer, om De end ikke mærker dem med "Bureauchef" eller
"Rigsarchivar", som Hs. Mts. Naade har gjort mig til siden
14 Novbr.
   Men dette gjensidige Ubekjendtskab hører Fanden og hverken
Muserne eller Unionens gode Genius eller Sjelefrændskabet til.
Derfor lad Os begynde, og har De engang en Stund tilovers, saa
skildre mig engang Forholdene mellem de literære Personligheder,
deres politiske Farve og Opholdssted. Kun mellem Ridderstad
og mig er der nogen Korrespondenz, men sjelden. Han er også
forslagen til "Østergyllen", saa jeg idetmindste med Sendelser af
hvad jeg skriver har ondt forat naae ham.

   Modtag hoslagte Poesier som et Venskabsbeviis. Der findes nogle
Explr. hos Lundeqvist og Bonnier, men kanskee ubemærkede.
Vil De meddele Publikum Deres Dom derom, kunde denne kan-
skee bidrage noget til at flette de tynde Traade sammen mel-
lem begge Literaturer. Ved de danske Koterier her er jeg lige-
saa fremmed i Danmark der er dunkelt og stort Rygte nok,
men kun Faae have Dokumenter ihænde. Jeg har ogsaa forfær-
delig liden Sympathi for det Land, og jeg troer heller ikke at
de enkelte skandinaviske Fantaster dernede med sine Brager og
Iduner osv. ville bringe det til noget. Mange af disse Forsøg
ere kun Middelmaadighedens Anstrengelser for et Navn. Udg.
af dette Tidsskrivt gjorde mig et Besøg, og jeg fandt en saadan
Politikus og Literator par force, der dog ingen højere stemt Streng
havde i sin opskruede Geistharpe end Tilbedelsens af hans Fre-
derik, og nu vel Kristian.

   De kan troe jeg i denne Kristian har med en smuk Person-
lighed at gjøre under Udarbeidelsen af min Konstitutionshistorie.
Bi lidt over Juul, og De skal faae det Første af dette Værk, som
voxer mig frygteligt over Skuldrene efter de Dimensioner, jeg
har givet dets Propylæer. (Jeg finder her et Ark paa Pulten,
som jeg lægger i til Fidibusser).

   Hermed ogsaa den ene af de to Farcer Sif. Sifadda forleden
udgav sic calumnias evadens. De vil deraf mærke hvilke Vaaben
man har brugt forat hindre min Fremgang. Pjecen alluderer ellers
til en foregaaende af samme Tendenz "Papegøjen".

   Et broderligt Farvel fra Deres
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.284   TIL PAUL H. BIRCH
1  tilbake Jeg troer Pastor.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE