HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KRONPRINS OSCAR
Kristiania 29 November 1840.
Naadigste Kronprinds!
   Sildigere end jeg ventede, men dog saasnart det fra min Side
har været muligt at skynde paa, kan Undertegnede først nu give
sig den underdanige Frihed, i Tillid til Deres Kongelige Høiheds
naadige Overbærelse, at forelægge dets ophøjede Forfatter sin
norske Oversættelse af Skrivtet "Om Straff och Straffanstal-
ter". De faae og spredte Paralleler vare dog ikke saa lette eller
hurtige at indhente her, hvor alt Statistiken Vedkommende hidtil
er saa forsømt og mangelfuldt, og med de omsider anskaffede
Plancher, saa utilfredsstillende de ere, havde det ogsaa sine
Vanskeligheder.

   Maatte Oversættelsesarbeidet i det Hele og den Maade, hvor-
paa jeg har søgt at lægge mine Landsmænd Sagen paa Hjerte,
kun ikke vække Deres Kongelige Høiheds Mishag og betage mig
Haabet om ogsaa at værdiges at meddele dem de Aandsfrem-
bringelser for Menneskehedens Sag, som senere maaskee maatte
flyde fra samme talent- og følelsesfulde Pen!

Underdanig
Henrik Wergeland.

TIL G. H. MELLIN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE