HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL PAUL H. BIRCH

18 Jan. 41.
Høistærede Herr General!
   Et vist Møde til Dands gjør at jeg maaskee ikke til den af
Hr. Generalen antydede og ellers forønskede Tid kunde nyde
Æren af Hr. Generalens Besøg. Disse Papirer, som hermed
remitteres, have ellers forbauset, og jeg vil ret gjerne have den
Fornøjelse at see Hr. Generalen naar ellers maatte være beleilig,
forat tale om disse moralske Fænomener. I næste Nr. af Ar-
beidskl. ønskede jeg at behandle denne Materie, hvorfor jeg da
maaskee kunde gjenerholde Papirerne tillaans.

Deres hengivne
Henr. Wergeland.

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE