HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL AMALIE WERGELAND
Kristiania 20 Nov.
[1840]
Kl. 5 1/2 Morgen.

Min kjære, kjære Amalie!
   Dersom Du finder tre Blyantskors etsteds paa dette Brev, saa
er min Udnævnelse til Rigsarkivar kommen igaaraftes, og Du
dermed til bestalter Frue. Alle forsikkre og gratulere i de sidste
Dage. Selv den Constitutionelles Korrektør og Oversætter kom
ind derfor paa Bibliotheket iforgaars, da han havde det fra Foug-
stad, at Udnævnelsen alt var skeet.

   Hos dine Forældre var jeg i Søndags for at fortælle om Reisen
efter dit Brev. Fra Capt. Olsen fik jeg gjennem din Moder til
Foræring en stor spansk Sukkermelon, hvoraf jeg har sendt Moer
det Halve tilligemed et Græskar. Idag skal jeg til at sylte. Jeg
vækkes om Morgenen af kurrende Duer, hvoraf jeg igaar kjøbte
to, som jeg har i et Buur her i Kammeret. Jeg har uafbrudt været
hjemme siden du reiste; men har kanskee paa Søndag et Boston-
parti. Dog det er sandt, hos
[ -- ]
har jeg maattet spille en Aften,
men uden synderlig at more mig. De vare saa ærgerlige paa
"Dramatikken" fordi de altid maatte dandse med hinanden, at
de have besluttet aldrig at gaae der.

   Men nu, kjæreste Amalie, om din Tilbagekomst, hvorefter jeg
ret alvorlig længes? Og strax maa du da sige, hvor jeg skal
hente dig.

Din elskende
Henrik.

TIL AMALIE WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE