HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
12 Sept. 40.
S. T.
Herr Fuldmægtig Stabell.
   Jeg seer idag Granskeren annonceret til snar Udkomst og til-
lige i de udenlandske Efterretninger i Mbld. idag Intet der viser
at den nærværende Referent deraf har nogensomhelst Interesse
eller endog blot Samvittighedsfuldhed, som betalt Mand, for dette
sit Kald, uden det skulde være et Par Strøg af de ethno- og
geografiske Kundskaber, som Daa besidder, og hvormed han saa
gjerne glimrer. Det er utilgiveligt, at Mbld. opvarter paa engang
med fire Efterretninger, der forlængst er læste i vore Provinds-
blade; og dette er Tilfælde med Artiklen "Tyrkiet" idag. Mehemed
Ali og Tyrkerne blive ligeledes igjen fremstillede med samme
fanatiske Uretfærdighed.

   Men lad det nu være, skjøndt jeg troer at naar denne vigtige
Green af Mbld. allerede nu plejes med saa liden Omhu, saa kan
det ikke love sig bedre siden af denne Mand, der altid omfatter
sine egne Børn med udelukkende Kjærlighed. Da jeg ikke har
kgl. Understøttelse længer en i 2 Aar til Nytaar, og endnu ikke
har Udsigt til Befordring, maa jeg see mig om itide efter ethvert
Arbeide. Jeg tilbyder derfor her skriftlig min Tjeneste paa Prøve,
naar Red. maatte finde det fornødent at anskaffe en ny Refe-
rent af de udenlandske Efterretninger. Jeg skal personlig hente
Svar. Dette er skrevet for at De kan overtænke Sagen.

Deres
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.281   TIL AMALIE WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE