HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL FINANSDEPARTEMENTET
Kristiania 7 Septbr. 1840.
Til
Den kongelige norske Regjerings Departement for
Finanz- Handels- og Told-Væsenet.
   Det er Udgiver og Forlægger af Bladet "For Arbeidsklassen"
ubehageligt at maatte atter anholde om Departementets Mellem-
komst, idet Postmesteren i Throndhjem, som hosfølgende Skri-
velse fra Grosserer Bing dersteds udviser, negter at ville bistaae
med Distributionen, endog om speciel Anmodning derom vilde
indløbe.

   Da Throndhjems By og Forstæder skulle, efter Reqvisition fra
enkelte velvillige Medborgere der, erholde et saa betydeligt An-
tal som 206 Exemplarer, der herfra besørges særskilt kon-
voluterede, og denne Reqvisition er indløben for over 1/2 Aar
siden, efterfulgt af en Skrivelse, der truer med Abonnementets
Opsigelse, om man ikke sættes istand til at nyde godt af den
ved kgl. Resolution tilstaaede Portomoderation: haabe Under-
tegnede, at det kongelige Finanzdepartement vil finde dette vort
d.V,b.1,s.280   ærbødige Andragende i sin Orden, om at Postmesteren i Thrond-
hjem, hvis Uvilje til at bistaae med Skillingmagazinets Distribu-
tion nylig har været Gjenstand for Publiceringer gjennem Bladene
,
maa tilholdes at opfylde sin Pligt i dette her paaankede Tilfælde.
Ærbødigst
Henr. Wergeland. Barlien
(Udgiver og Forlægger af Bladet "For Arbeidsklassen").

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE