HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 27 Mai 1840.
Til
den Kongelige norske Regjerings Departement
for Kirke- og Underviisnings-Væsenet.
   Da Undertegnede i Indstillingen til Nedre Qvinnesdal Sogne-
kald, efter Protokollen, seer sig i den paafaldende Grad tilside-
sat, at ikke blot lige Karakteer af to Aars yngre Datum, men
endog sletteste Karakteer til Examen theoreticum af et Aars
yngre Datum og slettere til Practicum gives Fortrin for de Ad-
komster, jeg i mine forskjellige Ansøgninger har kunnet opstille:
saa maa der gives Grunde, jeg ikke kjender til, men som jeg bør
d.V,b.1,s.268   kunne imødegaae, om jeg fremdeles vil ansøge, til denne De-
partementets Handlemaade.
   Jeg tør saaledes i et Land, hvor Regjeringshandlinger ere under-
kastede lovligt Ansvar, og hvor jeg troer at have med Person-
ligheder at gjøre, der erkjende et moralskt, udbede mig de
Grunde, der have bevirket Undertegnedes ovenpaapegede Til-
sidesættelse, opgivne, forat jeg enten kan imødegaae samme, om
det er mig muligt, eller undgaae Tids- og Pengespildet med An-
søgninger, som ere forgjæves.

Ærbødigst
Henrik Wergeland.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE