HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
[Christiania 3. juni 1840.]
   Undertegnede skylder, i Haab om at der da ikke vil negtes
ham de ærbødigst omanmodede fornødne Oplysninger om Grun-
dene til hans Tilsidesættelse, navnlig ved Indstillingen til Nedre
Qvinnesdal, at anmærke, at de Opgivelser, hvorpaa denne Forme-
ning grundedes, ikke vare tydelige nok, fordi han dengang ikke
var i Besiddelse af sikkre Data for de Fortruknes Qvalifica-
tioner. Imidlertid forandrer det ikke Sagen til min Disfaveur,
saafremt jeg ellers har Ret til at troe mig ubilligen tilsidesat, at
det ikke er en Kandidat med sletteste Karakteer til en Embeds-
examen af et Aars sildigere Datum men en af samme Aars
Datum med sletteste Karakteer alle sine akademiske Examiner
igjennem, og med ringere Karakteer til den praktiske, der er
bleven mig foretrukken som tredie Indstillet. Nummer To har
samme Karakteer som Undertegnede, men af tre Aars yngre
Datum. Karakteren for hans Practicum findes ikke antegnet i
Universitetsannalerne. Den først Indstillede har vel et Laud, men
et fem Aars yngre, men ikke bedre Karakteer til Practicum; og
jeg har været ligesaa længe Amanuensis ved Universitetsbiblio-
theket som han har været personel Kapellan.

   Jeg giver mig da gjentagende den Frihed at yttre Haabet om
at Departementet vil finde, at jeg vanskelig i denne Tid, da dog
d.V,b.1,s.269   adskillige smaa Kald ere ledige, kan vove at søge, før det til-
stedes mig at kjende den Anstødssteen, hvorpaa mine Forhaab-
ninger strande.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL CHR. AUG. THORNE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE