HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KIRKEDEPARTEMENTET

Kristiania 3die Mai
[1840]
.

Til
Den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke- og
Underviisningsvæsenet.
   Da det kongl. Kirkedepartement i afdøde Statsraad Dirikses
Tid formeentlig lagde nogen Vægt, mine underdanigste Ansøg-
ninger til Hinder, paa en af Prokurator, nu Foged, Praem over
mig nedlagt Paastand, uagtet samme ved Underretsdom var mor-
tificeret, og denne min Modpart ikke hindredes ved den imellem
os verserende Sag fra at befordres, troer jeg, ærbødigst at burde
underrette Departementet, i Anledning af mine indleverede An-
søgninger, om at Paastanden nu ligeledes ved Stiftsoverretsdom
er bleven mortificeret, ligesom den mig ilagte Mulkt af 300 Spdlr.
er nedsat til 100 Spd.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE