HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL F. RIDDERSTAD
Christiania, 26 Marz 1840.
   I denne Stund modtager jeg No. 3 af Stockholms Länstidning.
Min Ven, min Fostbroder lever og virker, det er nu vist; men
om han har faaet mit lange Julebrev og nok et skyndsommere
Do. fra mig for en 14 Dage siden, det er uvist. Noget fra Dig
har jeg ikke seet siden det med Eos i, og jeg har stærk Mistanke
om at Ulykken atter har været ude at gaae imellem os med sine
Delineationer. -- Tager jeg feil naar jeg troer at kjende Dig igjen
i "Sværdet i vore Dage," som jeg har oversat og tænker at sende
til Christianssandsposten, der iblandt andet indeholder saamange
velskrevne Artikler om det danske Hof, at jeg med næste Post
vil foreslaae Redactionen at bytte Tidender med Dig. Den kan
være Dig til Nytte maaskee. -- Her:

d.V,b.1,s.262  

           "Fæst ei din Glæde ved Sværdet blot.
                            Nu kan det gjerne i Balgen sove.
           En anden Retning har Verden faa't:
                 Medborgerdannelse, Fred og Love.           Skal endnu engang min Harpe, Bro'r,
                 om Sværdet tone paa Feldt og Vove,
           da er det altid, ja altid, for
                 Medborgerdannelse, Fred og Love.           Kun Spørgsmaalstegn er nu Sværdet ved
                 Diplomatikens Diskurs ved Hove;
           men Udraabstegnet det bliver med
                 Medborgerdannelse, Fred og Love.           Hver Sag har fundet en Forsvarsgrund
                 fra Arildsdage, i Uroldsskove;
           men Sværdet mener i denne Stund
                 Medborgerdannelse, Fred og Love.           Kun saa det ejer endnu sit Værd --
                  -- en Sang for det tør jeg endnu vove.
           Tænk altid paa, naar du dra'r dit Sværd,
                 Medborgerdannelse, Fred og Love!

   Jeg har angivet Dig i Christianssandsposten som Forfatter.
   Hermed de to polemiske Farcer, jeg udsendte i Høst, den ene
mod en taabelig opblæst Retning i Selskabslivet, hvortil en Vo-
tering i et Selskab gav Anledning; den anden mod
[Professor Motz-
feldt]
, der har tirret mig i den Constitutionelle. -- Mit Blad for Ar-
beidsmanden, som Du skal faae snart, faaer et stort Publicum --
alene i Christianssand 410 Subscribenter. Jeg udgiver det gratis,
eller rettere, som jeg har erklæret i Tidenderne, som en partiel
Afbetaling af min Gjæld til Kongen. -- Vale! intime vale! Den
Blomme, som ligger indeni mellem de to Torne, er voxet i Norge
for din Kone, til hvem den gjemmer en Hilsen. -- Jeg venter. --

Din
Henr. Wergeland.

   P. S. Med dette Brev afgaaer et til Kongen om et Præstekald.
Faaer jeg det jeg vil, sender jeg Gigh efter dig til Carlstad.

d.V,b.1,s.263   TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE