HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Kristiania 31 Marz 1840.
Til
Administrationen i Selskabet for Kristiania Byes Vel.
   Idet jeg herved har den Ære at oversende de paa Bogbinder
Barliens Forlag udkomne Nr. 6 & 7, samt Extrablad A, der paa
Opfordring af Udg. er bekostet, indtil et Oplag af 2000, af Politi-
mester Fougner og Generalmajor Birch, 1000 hver, i Øjemed at
uddeles, tillader jeg mig paa Bogbinder Barliens Vegne at ad-
spørge den ærede Administration om hvorvidt den fremdeles vil
understøtte Bladets Udgivelse. Dette koster pr. Nr. a 2000 netto
8 Spdlr., og deraf har han ikke, naar han ikke skal tabe, Udvei
til at kunne afsee til gratis Uddeling gjennem Skolelærerne de
sædvanlige 700 Spdlr. uden en passende Godtgjørelse, som vil
løbe op imod de i en foregaaende Skrivelse foreslagne 5 Spdlr.
Derimod er han villig til, imod 2 1/2 Spdlr. pr. Nr., som vil ud-
komme 2gange maanedlig, at levere 350 Explr. Herom, saavel-
som, om Administrationen skulde ville, for en proportionaliter
forhøjet Betaling, ønske flere Explr., udbedes Underretning til
Undertegnede, der strax skal communicere Skolelærerne hvilket
Antal de for Eftertiden kunne have at distribuere.

   I Christianssand er tegnet 410 Explr., som skulle blive sendte
saasnart Portofriheden indvilges. Hr. Barlien har, i Tilfælde af
at Restoplaget skulde blive utilstrækkeligt, isinde at lade de fore-
gaaende Nr. aftrykke i Form af en Bog og at udvide Oplaget.

   Jeg tør saaledes anbefale ham til enhver saa udstrakt Begun-
stigelse, som Selskabets Fonds maatte tillade. At Bladet ikke
fraviger sin første Hensigt, tør jeg haabe Indholden udviser, lige-
som det næstudkommende Numer vil indeholde en Opsats af
Prof. theol. Keyser om Letsindigheden i at stifte Ægteskaber, som
ogsaa formeentlig stemmer ganske overens med denne Betingelse
for Selskabets Understøttelse.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.264   TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE