HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Kristiania 9 Marz 1840.
Til
Den kongelige Norske Regjerings
Departement for Kirke- og Underviisnings-Væsenet.
   Herved giver Undertegnede sig den ærbødige Frihed, igjennem
Hans Høiærværdighed Biskoppen, der godhedsfuld har lovet at
ville meddele sin Erklæring, at oversende to underdanigste An-
søgninger, den første principaliter om Røgens Sognekald i Agers-
huus Stift, den anden om Hafslo Sognekald i Bergens Stift, led-
sagede med 10 Bilag, hvortil bedes føjede ved Departementets
Forsorg, saafremt de skulde findes inden dets Værge, Testimo-
nium publicum, Døbeattest og det theologiske Facultets Attesta-
tion betræffende Embedsexamen.

   Disse Papirer, der saa ofte have passeret Departementet, at de
ere vel bekjendte af vedkommende Embedsmænd, ere nemlig ikke
komne tilstede siden foregaaende Supplicationer; men siden et
af de hoslagte Bilag, nemlig N. 3 ved yderligere, af mig foran-
lediget, Efterspørgsel af Universitetssekretæren, dog kom tilstede
efterat det hedte, at alle mig vedrørende Papirer vare mig extra-
derede, kan jeg ikke negte, at jeg nærer den Tro, at de frem-
deles enten beroe, siden en foregaaende Ansøgning, inden De-
d.V,b.1,s.261   partementet, eller ere forkomne paa en Vandring, de havde at
foretage til Protokolkommitteen paa Storthinget 1836. Men lige-
saa liden Oplysning har der været at faae ved dettes Arkivariat.
Imidlertid ere Papirerne saa vanskelige at skaffe igjen eller noget
istedetfor, men tillige, som ovenberørt, saa bekjendte med
Hensyn til sit Indhold, at jeg tør haabe, at Fremmet af
mine Ansøgninger desaarsag ingen Vanskelighed vil lide. Mit
Testimonium publicum indeholdt af Ualmindeligt den ved senere
Erklæringer formentlig modificerede og i Aarenes Løb i sig
selv abolerede Tirade "spreta juvenili levitate", foruden en-
deel Udladelser om nogle særegne personlige Fortrin, som vilde
gjøre mig særdeles skikket i Kirkens Tjeneste, og Døbeattesten,
at jeg er fød i Kristiansand 17de Juni 1808 af Forældrene da-
værende Adjunct Nicolai Wergeland og Alethe Dorothea, fød Thau-
low, og kort efter døbt af Sognepræst Engelhart til Oddernæs.
Med denne forekommer det mig, at en Vaccinationsattest var
vedheftet, der godtgjorde, at jeg var bleven vaccineret af Stads-
fysikus Petersen i Kristiansand. Indholden af det theologiske
Facultets Examensattestation er angivet i Ansøgningen.
Ærbødigst
Henrik Arnold Wergeland,
Cand. theol.

TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE