HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
Kristiania 9de Marz 1840.
Henrik Arnold Wergeland
ansøger Hans Majestæt
Kongen om naadigst at
maatte vorde udnævnt til
Sognepræst i Røgens Præ-
stegjeld under Agershuus
Bispedømme.
   Da det behagede Deres Majestæt at
skjænke Undertegnedes Foretagender til
Almuoplysningens Fremme Deres naadige
Opmærksomhed, og at forøge Naaden af
Deres ædelmodige Understøttelse til at
fortsætte denne Virksomhed med Haabet
om at ansættes i det geistlige Fag, hvortil
jeg har uddannet mig, vilde jeg ikke handle i Aanden af en saa-
dan, ved Deres Majestæts særegne Naade endnu mere til Pligt
blevne, Virksomhed, hvis jeg ikke indsaae de Fordele for denne,
som det nu ledige Røgen Sognekald i Agershuus Stift tilbyder.

   Det er ikke Deres Majestæt ubekjendt, at Undertegnede søger
for en Deel at afbetale sin Erkjendtlighedsgjeld til Deres Maje-
stæt ved at udgive uden anden Godtgjørelse et Blad "for Arbeids-
klassen", som lader til at ville vinde nogen moralsk Indflydelse
paa sit Publikum, og da nu det lille Røgen er beliggende imel-
lem de to Byer, som maaskee mest i Norge tiltrænge en saadan
Indvirken paa en talrig Arbeidsklasse, og som dette Kalds For-
retninger vistnok ville tilstede mig at fortsætte, og da dets an-
slaaede Indtægter ikke ere større end Hvad jeg ved Deres Maje-
stæts Naade nu omtrent har: saa har jeg troet, i Tillid til Deres
Majestæts naadige Tilsagn, at burde vove dette Forsøg paa at
komme i en Stilling, der er saa egnet til at forøge og betrygge
en Virksomhed, som baade har vundet Deres Majestæts naadige
Behag og nogen Deeltagelse hos Folket. Var Røgen endnu mindre
end det er -- jeg vilde dog betragte dets Ledigværen som en
Omstændighed, jeg ikke burde undlade at forsøge at benytte i
den gode, filanthropiske Sags Interesse, som Deres Majestæt har
indviet mit Liv til. Foruden dette specielle, i Deres Majestæts
naadige Hensigter og Omsorg indflettede Motiv, gjemmer min
Sjel nok et i dens altid tilbagekommende, af mange foregaaende
Uheld inden Supplicaturen aldrig qvalte, Følelse af Prædisposition
til den geistlige Virksomhed. Denne taler stærkere end Betragt-
ningen over Hvad jeg har anvendt for at komme i den. Man
udretter mere naar man ogsaa har det præstelige Navn. Det vil
have Indflydelse paa min hidtil havte spredte, navnløse Menighed
d.V,b.1,s.257   af Landets Arbeidere og Lazaroner, der rigtignok hverken yder
Tiende eller Offer, men endeel Erfaring, som Præsten ikke bør
undvære, hvorimod Efterretningen om at det ikke var muligt for
deres Moralisator at blive Præst vil afskjære min Virksomhed i
den Retning sin bedste Nerve. Nei, Uheldene under en fore-
gaaende Departementchefs Indstillinger til min Tilsidesættelse, saa-
som til Justedalens Kald i 1834, til Hofs, Rollaugs, Legangers,
Vedøens og Borgunds Kapellanier i 1835, have ikke tilintetgjort
Følelsen af ogsaa et naturligt Kald til i geistlig Ansættelse ret at
gavne mit Land og min Konge, Menneskehed og Kirke. Eller
misforstaaer jeg mit eget Hjertes Lyst eller den vitterlige Om-
stændighed, at Almeenmand synes gjerne at høre mig og at troe
om mig, at jeg vil ham vel? Hermed kan en Præst komme
langt, endskjøndt man ikke kan læse sig til det Fortrin, der ligger
i denne Individualitet. Men med større Føje tør det maaskee
være mig tilladt underdanigst at anføre, i Henhold til hoslagte Bilag:
   1) at jeg sandsynligviis er den ældste uansatte geistlige Kandidat
i Landet. Idetmindste seer jeg, saavidt Erindringen rækker, alle
mine Jevnlige og flere Aar Yngre ansatte i tildels betydeligere
Embeder. Jeg har været paa det nærmeste den Eneste, som
ikke har nydt godt af at have taget Examina i, og at henhøre til,
en Tid, da Adgang til Embede var mindre knap.

   2) Af disse 11, elleve, Kandidataar har jeg tilbragt omtrent de
5 under praktisk Uddannelse hos min Fader i alle de geistlige
Forretninger, som en Ikkeordineret kan udføre -- navnlig præ-
dikede og katechiserede jeg hver anden Gang, og førte Kaldets
og Provstiets Kopiprotokol, saa geistlig Embedsførsel er mig i
alle Maader saa vel bekjendt som om jeg havde været Kapellan
i ligesaa lang Tid; de følgende 2 Aar har jeg paa egen Bekost-
ning studeret Medecin ved Universitetet, og i de sidste 4 Aar
har jeg fungeret som Amanuensis ved Universitetsbibliotheket.
Godtgjør nu Dette, at jeg ikke har været ledig i alle disse Aar,
men benyttet dem til fleersidig Uddannelse, turde det maaskee
ogsaa fortjene at bemærkes, at Ansættelsen paa Bibliotheket
baade forudsætter en god Formening hos Collegium academicum
om min Opførsel -- hvorfor jeg ogsaa hvert Aar har erholdt den
fornyet ifølge mine Foresattes Anbefaling -- og den strengeste,
uafbrudte, næsten ferieløse Orden og Nøiagtighed, idet jeg fun-
gerer paa Læsesalen, der daglig er aaben for Publikum. De øv-
d.V,b.1,s.258   rige daglige Timer optages af en Katalogkopieren, som jeg allerede
i rum Tid har mærket mit Syn lider under i den Grad, at jeg
ikke vil kunne udholde dette Arbeide i lang Tid, uagtet det er
mit Levebrød.
   3) Mine Foresatte til de forskjellige Tider udtrykke sig i alle
Maader fordeelagtigt om mig, og min Opførsel paa Bibliotheket
roses desuden navnligen i den sidste officielle Indberetning i
Rigstidenden om Universitetets Anliggender.

   4) Det er allerede flere Aar siden Hs Høiærværdighed Biskopen
i Agershuus Bispedømme, leilighedsviis ved en Ansøgning fra mig,
erklærede at jeg kunde være skikket til naadigst Ansættelse i et
residerende Kapellani.

   5) I Løbet af mine Kandidataar har jeg, ved Siden af en
Mængde andre Arbeider, hvorimellem vor Literaturs betydeligste
digterske Værk maaskee her kan bemærkes siden det tillige er af
religiøs Tendenz, udgivet ikke mindre end 15 forskjellige Oplys-
nings Skrivter. Denne Række begyndte med et, som, i Forbindelse
med personlig Virken paa flere Steder, havde ikke ubetydelig Ind-
flydelse paa Oprettelsen af de af Deres Majestæts Regjering med
saamegen Interesse anseede Almubibliotheker. Imellem Bilagene vil
ogsaa findes nogle, der karakterisere min Virksomhed i denne
Retning.

   6) Mine academiske Karakterer: Laudabilis til 1ste og Haud
illaud. til 2den Examen samt Embedskaraktererne Haud til den
theoretiske, Laud til den kateketiske og
Laud imprimis ob spe-
cimen scriptum til den homiletiske Prøve ere, med Anciennetets-
avancen, ikke slettere end at Andre vel have med lignende er-
holdt Ansættelse af omtrentlig Gehalt som den af Undertegnede
her underdanigst ansøgte.

   7) Bibliothekforretningerne ere af den offentlige Natur, og
kræve en saadan Tillid til Fungerende, at det formentlig ikke er
ubilligt, om de tillagdes lige Vægt med Ansættelse i lige saa lang
Tid idetmindste som personel Kapellan. Factisk har jeg nu til-
lige forrettet dennes vigtigste Funktioner i 5 Aar til.

   Disse ere de Adkomster, hvormed jeg kan retfærdiggjøre Deres
Majestæts naadige Tilsagn om geistlig Ansættelse efter en saadan
Tid, som nu er henrunden siden jeg hædredes med Deres Maje-
stæts naadige Understøttelse. Jeg skylder denne Taknemligheden
for et lykkeligt og virksomt Aar; jeg vil skylde den for et lykkeligt
d.V,b.1,s.259   og virksomt Liv, om nærværende underdanigste Ansøgning om det
lille, for literær Virksomhed til Land- og Byalmuens Tarv saa sær-
deles beqvemme Røgen Sognekald maatte vinde min naadige
Konges Velbehag.
Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland,
Kandidat i Theologien.

   Hermed Bilag:
Nr.      1.      1ste og 2den Examensliste, dat. 26 Novr. 1825.
"      2.      Erklæring fra Professor Hersleb af 7de Dec. 1835.
"      3.      Do.      fra Collegium Academicum af 14 Juli 1836.
"      4.      Do.      fra det Juridiske Facultet af 20 Febr. 1835.
"      5.      Do.      fra Overbibliothekaren af 13 Febr. 1840.
"      6.      Do.      fra de medecinske Professorer af Decbr. 1835.
"      7.      Do.      fra Sognepræsten i Eidsvold af 23 Oct. 1838.
"      8.      Do.      fra Sognepræsten i Aggers af 17 Oct. 1838.
"      9.      4 Skrivelser fra Rigshospitalsdirectionen, Bibelselskabets
            Centralcommittee ofl. af Mai 1835.
"      10.      Fortegnelse over udgivne Almuoplysningsskrivter.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE