HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL FINANSDEPARTEMENTET
Kristiania 5 Marz 1840.
Til
den kongelige norske Regjerings
Finanzdepartement.
   Idet Undertegnede herved giver sig den Ære at hoslægge, som
yderligere Bilag til den underdanigste Ansøgning om Portofrihed
for Bladet "For Arbeidsklassen", det senest deraf udkomne
Nummer, troes ogsaa at burde bemærkes, at Bladet senere er
reqvireret, tildels i betydeligt Antal, fra Steder, hvorhen det vil
være umuligt at see det forsendt uden en saadan naadigst Be-
gunstigelse. De reqvirerede Exemplarer overligge saaledes indtil
Resolution maatte falde.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.256   TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE