HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
Kristiania 9de Marz 1840.
Henrik Arnold Wergeland
ansøger Hans Majestæt
Kongen om naadigst at
maatte vorde udnævnt til
Sognepræst til Hafslo Præ-
stegjeld i Bergenhuus Stift
saafremt hans underda-
nigste Ansøgning af Datum
ut supra om Røgens Præ-
stegjeld under Agershuus
Bispedømme ikke naadigst
maatte vorde indvilget.
   Dersom de specielle Grunde, som have
bevæget Undertegnede til under Dags Dato
principaliter underdanigst at ansøge det
først ledigt averterede Røgen Sognekald
under Agershuus Bispedømme, ikke ere
blevne befundne vægtige nok til at Deres
Majestæt i Naade kan have indrømmet
mig samme, da er der i det omtrent lige-
saa store, afsondrede Hafslo Sognekald i
Indre Sogn i Bergens Stift et Kald ledigt,
som maaskee bedre kunde stemme med
min naadige Konges omsorgsfulde og vise Hensigter. Jeg vilde
heller ikke der imellem den gamle Folkisbygds Naturmennesker
savne Anledning til at kunne gjøre Kirken og Civilisationen Tje-
nester og til at være taknemlig for min Konges Naade ved at
anvende mine kraftigste Aar til Fordeel for en skjøn men vild
d.V,b.1,s.260   Green af det Folk, hvis Lykke er Hans saa herligt udførte Meed.
Det er en præstelig Virksomhed, jeg tiltrænger forat kunne blive
mit Fædreland saa nyttig, som Gud har villet foretegne mig i de
Evner og den Energi, han har givet mig.
   I Henhold derfor til de almindelige Anbefalingsanførseler i min
underdanigste Ansøgning om Røgens Sognekald og til de samme
vedlagte Bilag, og i hengiven Tillid til Deres Majestæts Naade,
er det da jeg herved, i Tilfælde af at Røgen maatte være bleven
mig negtet, lige underdanigst ansøger om naadigst at maatte vorde
udnævnt til Sognepræst i Hafslo Præstegjeld under Bergens Bispe-
dømme.

Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland,
Kandidat i Theologien.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE