HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL BAURMEISTER & COMP.
[Utdrag ved brev-mottageren.]
[Christiania 20. febr. 1840.]
   Forfatteren, der allerede befinder sig i Arbeide med sit Værk,
har under 20de d. M. tilmeldt os, at "han anseer det for saa
usandsynligt, at det vil kunne leveres Publikum ihænde til den i
en foregaaende Plan annoncerede Tid, at han ikke kan binde
sig mere bestemt end som i nærværende er oven angivet.
Navnlig kræver Værkets første Deel, som vil skildre og forklare
Fænomenet af den norske Konstitutions Tilblivelse under Datids
Omstændigheder, en temmelig vidløftig Korrespondenz paa norske
Distancer, Indhentninger ex viva voca og andre Forberedelser,
som skyldes et Foretagende, der er paabegyndt med det inder-
lige Ønske, at det maa blive et velsignelsesrigt Historiens Sæde-
korn, et Sædekorn for en god Sag, fra en god Høst, i en god
Bund, og et Vidnesbyrd om at Forfatteren har sine bedste For-
bindelser igjennem sin Samvittighedsfuldhed og Sandhedskjærlig-
hed. Denne Glød er renere end selve Fædrelands- og Friheds-
d.V,b.1,s.254   kjærligheden; den luttrer Meddelelserne; i den forsvinder enhver
Tanke om at give Fremstillingen af Begivenheder, som i sig selv
have Historiens rene Veltalenhed, individuelle Tendenzers og en
Partisags fyrigere, men forføriske Slagskygger og Farver."
TIL HENRIK GROTH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE