HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LARS RASCH
Kristiania 19 Febr. 40.
S. T.
Herr Procurator Rasch.
   Ompaaskrevne Forslag fra Bogbinder Barlien anbefales til den
ærede Administrations Opmærksomhed og Bifald. Jeg har havt
saameget Bryderie og Ærgrelse af den uordentlige Bogtrykker
Steen baade for hans Uordholdenheds og mislige Regningers
Skyld, og den fuldstændige Kontrol med Bladets Udsalg og For-
sendelse vanskeliggjør Regnskabet og Erholdelsen af en Balance
saameget, at det vil befrie mig for de med dets Udgivelse for-
bundne Uleiligheder for størsts Deel, om Administrationen vil
gaae ind paa Forslaget. En detailleret Status skal blive ind-
leveret; men da Nr. 6. er under Pennen, iler jeg med denne Ind-
stilling, da Barlien, i Tilfælde af Antagelse, da strax kunde op-
træde som Forlægger. Selskabet kan paaregne 1 Nr. hver
14de Dag.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL BAURMEISTER & COMP.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE