HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Christiania 26de Januar 1840.
Til
Administrationen i Selskabet for Christiania Byes Vel.
   Paa en Tid, da det Aar for Aar bliver kostbarere at forsyne
sig med Brænde, saa Steenkul er bleven i betydelig større Grad
en Indførselsartikel, saa vor Afhængighed af Udlandet i denne
Henseende er forøget, vil den ærede Administration maaskee
indrømme mig, at enhver Brændebesparelse, der kunde skee paa
en let udbredelig Maade og i en stor Scala, maa ansees at være
af Vigtighed. I Udlandet, hvor Naturen endnu tidligere har sat
Grændser for Forbruget af Veed, og hvor man dog er vant til
en her ukjendt Oeconomie med denne Artikel, har saavel det
Offentlige som særegne patriotiske Selskaber med Forkjærlighed
fæstet sin Opmærksomhed paa enhver Opfindelse, ethvert Forsøg
paa at forbedre med Besparelse Opvarmningen saavel i offent-
lige Indretninger som i private, og navnlig i den mindre For-
muendes, Huse. Navnlig har den berømte Udgiver af det almeen-
nyttige danske Magazin for Kunstnere og Haandværkere, Prof.
Ursin interesseret sig særdeles for Brændebesparelsen og iblandt
andet paapeget, at Slendrianen gaaer i Almindelighed saa vidt,
at man bruger 20 Brænde til at koge 22 Mad, mens 1/7 Deel
af Brændet, naar nogen Oeconomie anvendes, kun er nødven-
digt. Konfurer er ligeledes en Opfindelse, som maa tilskrives
Erkjendelsen af det Nødvendige og Nyttige i at Forholdsregler
tages til Indskrænkning i Brændeforbruget. Og hos Os i en
d.V,b.1,s.242   Natur, der kun silde reproducerer, nødes vi sandelig allerede nu
til at tænke paa at undgaae en total Mangel i Byens nærmeste
Tilførselsegne paa denne Nødvendighedsartikel, der i samme For-
hold maa blive kostbar for Enkeltmand som Omegnen udarmes
derpaa og som en tiltagende Folkemængde og Fabrikrørelse vil
forøge Trangen til Tilførsel af Ved.
   Jeg tør saaledes, i den Tro, at ethvert rimeligt Forslag til en
saa vigtig Besparelse og til Undgaaelse af en saa frygtelig Fiende
som Vedmangel fortjener især Opmærksomhed af Selskaber af
patriotisk og oeconomisk Tendenz, ærbødigst udbede mig den
ærede Administrations for Nedenstaaende.

   Efter mange anstillede Forsøg med at opvarme Værelser med
Damp
paa en Maade, jeg skal give mig den Ære at forklare
noget nærmere, er jeg kommen til det Resultat, at man derved
besparer 15/16 Dele af Brænde tilligemed de andre Fordele, som
flyde deraf, saasom en større Sikkerhed for Ildebrand og lettere
Feining o. s. v. Man anbringer nemlig i hvert Værelse en Varme-
beholder
, som kan forarbeides af Blik, Kobber eller Messingblik
i Form af en Kakkelovn eller hvilketsomhelst Slags Møbel. En
Damppande anbringes i et Bryggerhuus eller Kjøkken, hvorfra
Dampen ledes gjennem Rør til de forskjellige Varmebeholdere
hvor man vil have opvarmet. Den forønskede Temperatur kan
tilvejebringes med Haner. Naar Varmeholderen er opvarmet, be-
holder den ellers Varmen i 2 -- 3 Dage og frembringer en over-
ordentlig jevn og behagelig Varme.

   Dette er Resultatet af mine Forsøg i det Mindre, men som jeg
desværre ikke har Evne til, under nærværende Tiders knappe
Konjunkturer, til at iværksætte i den Scala, som kan behøves
forat overtyde Enhver om at ingen Opfindelse er fornuftmæssigere
og mere paalidelig i sine velgjørende Følger, end denne saa simple,
som jeg nu i korte Omrids har fremstillet. Men forat kunne ud-
føre Planen efter en saadan Maalestok, at Enhver maa finde sig
overtydet om dens Hensigtsmæssighed, nødes jeg til herved igjen-
nem den ærede Administration for Christiania Byes Vel at an-
søge om et rentefrit Laan af dettes Kasse af 300 (tre hundrede)
Spdlr. mod Afbetaling i 10 (ti) Aar, tilbydende mig enten at
iværksætte Forsøget i en eller anden offentlig Bygning eller i
mit eget Huus, hvor Planens Anvendelighed da kunde under-
d.V,b.1,s.243   søges af kompetente Mænd, saasnart jeg kunde have den Glæde
at indbyde mine Medborgere til at tage dens Udførelse i be-
hageligt Øjesyn.
Ærbødigst
E. Rolfsen.
Blikkenslagermester. Dronningens Gade Nr. 79.

TIL FREDRIKA BREMER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE