HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
Kristiania 14 Januar 1840.
Henrik Wergeland, Kan-
didat i Theologien, ansøger
Hans Majestæt Kongen om
naadigst Tilstaaelse af
Portofrihed for sit Blad
"for Arbeidsklassen".
   Efter at have i Morgenbladet gjort op-
mærksom paa en tilstedeværende syn-
kende Tilstand i Kristianias og Forstæders
simplere Masses Moralitet og Nødven-
digheden af, at nogen aandelig Meddelelse
skede til en Klasse, som endog kun sjel-
den benytter sig af den geistlige Veiledning i Kirken, og for-
pligtet ved et naadigst tilstaaet temporært Annuum til, med frit
Valg, at virke for Almuens Oplysning, har Undertegnede, i et
Blad, først betitlet "For Fattigmand", men siden, i et fornyet
Oplag, som blev nødvendigt, efter Selskabet for Byens Vels Ad-
ministrations Ønske, som har garanteret mig for videre Tab end
Omkostningerne ved det første Nummer, betitlet "For Arbeids-
klassen", søgt at virke til Forbedring af hiin sørgelige Tilstand.
Af dette Blad, hvoraf hoslagte tre Nummere ere udkomne, og
som fremdeles agtes udgivet i samme Tendenz, uddeles til den
Ende 7 -- 800 Explr. gjennem Skolelærerne i Byens Forstæder og
nærmeste Omegn, medens Restoplaget, 1200 Explr., averteres
tilfals for en saa billig Priis, at Bladets Udgivter, der bestaae af
Papirets Kostende, Bogtrykkerløn og Boghandlerens Procenter,
netop derved kunne dækkes. Men da dette Oplag er større end
denne ene Byes Behov, og da enten Bladets Idee eller Bekjendt-
skab til dets Indhold og Trang til en saadan aandig Meddelelse
til de fattigere Klasser, som ogsaa er følt andetsteds, har ladet
forskjellige Reqvisitioner af et betydeligere Antal Exemplarer
indkomme fra Byer og Anlæg, der have en talrig Arbeidsklasse,
saasom fra Drammen, Modums Blaafarveværk o. fl. a: saa finder
Undertegnede ingen anden Udvej, da Bladet ingensomhelst anden
Udgivt taaler, forat tilfredsstille dette Krav og saaledes at udvide
Bladets nyttige Virksomhed, end den, som vil aabnes det ved en
fri Porto -- en Begunstigelse, som forhaabentlig vil synes saa-
meget mere retfærdig og rimelig, som Bladets Publikum er den
fattigste Klasse, saa Portoen heller ikke kan byrdes paa dette,
om Hensigten, der for største Delen fremmes ved reen Gave af
Bladet, skal kunne opnaaes.

   Deres Majestæt har i altformange udmærkede Menneskekjær-
d.V,b.1,s.241   lighedshandlinger lagt Deres særegne Ømhed og faderlige Omhu
for de fattigere Klasser for Dagen til at ikke Undertegnede med
god Fortrøstning skulde vove at fremsætte nærværende under-
danigste Ansøgning om at Bladet "For Arbeidsklassen" naadigst
maa forundes fri Forsendelse med Posterne.
Underdanigst
Henrik Wergeland,
Kandidat i Theologien.

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE