HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL WILHELM F. K. CHRISTIE
Kristiania 13 Januar 1840.
Højtagtede Herr Stiftamtmand Christie.
   Dhrr Baurmeister & comp, Forlagsboghandlere i Kiel har i et
Brev af 16de f. M., der begynder med saadan Angivelse af Mo-
tiverne: "Die vielen schiefen Beurtheilungen, welche die Norwe-
gische Constitution fortwährend unterworfen wird (König Chri-
stian VIII nennt sie sogar ein Werk der Uebereilung) haben schon
längst den allgemeinen Wunsch erregt, besonders in Dänemark,
es möge ein National-Norweger eine unpartheiische rücksichts-
lose Geschichte der Norwegischen Constitution (die Wirkungen
dieser auf Staat und Kirch beleuchtete) liefern & c., engagert mig
d.V,b.1,s.239   til et saadant Arbeide, som jeg, sættende Evnen i tilbørligt su-
spenso, men da det falder sammen med mit hele politiske Hu,
da har erklæret mig villig at indlade mig paa. Det kan gjøre Nytte,
ikke blot som et Propagandaforsøg, men først og fremst som en
Retfærdighedshandling, en Redning af den historiske Sandhed.
   Med denne Anskuelse kaster jeg Blikket paa Dem af mine
Landsmænd, som kjende denne, navnlig Detaljerne ved Konsti-
tutionsværket og under dette; og paa Hvem da først uden paa
Dem, Herr Christie? Min Chef paa Bibliotheket, hvor jeg er
Amanuensis, Sverdrup har tilintetgjort sine egne Optegnelser fra
de Dage, men, idet han lovede at ville censurere mine Ark og be-
rige dem af sin Erindring, underrettede han mig om at De var den
Normand, som var rigest udstyret med optegnede Memorabilia,
navnlig med Bemærkningerne til Gl's§§ne; og jeg besluttede, ikke
at lade Solen gaae ned før jeg havde tilladt mig at anmode Dem,
under Æresords Discretion, om saadant ønskes, at betroe mig
Deres Optegnelser og at beære mig med Deres Veiledning. Der-
som De har eller der i Bergen findes min lille Norges Historie,
da vil De i 2den Deel mod Slutningen finde hvorledes jeg har
fremstillet Begivenhederne under Konstitutionens Tilbliven og
skiftet Æresrollerne imellem Personerne. Med Sverdrup og min
Fader vedhaanden, og under Udarbeidelsen af den senere Af-
deling af Værket, Konstitutionens Livshistorie, faaer jeg vel tage
fat paa Arbeidet alligevel; men troer De, at et saadant, ogsaa
for vor Skyld bør foretages, og at jeg nogenledes vil kunne ud-
føre det, da værdiges at bistaae mig med hvad Oplysninger,
Træk af K. C. VIII og af de Dages Historie, De i Pult eller Erin-
dring maatte besidde!

   Med det oprigtige Ønske, at Norge længe maa besidde sin
Christie sund og lykkelig forbindtligst

Deres højagtelsesfulde
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.240   TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE