HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LARS RASCH
14 Decbr. 39.
Til
Formanden i Direktionen for Selskabet for Kristiania Byes Vel.
   Idet jeg opfylder min Forpligtelse, at takke for den virksomme
Deeltagelse der fra Direktionens Side er bleven viist mit Fore-
tagende med Bladet "For Fattigmand", giver jeg mig tillige den
Ære at underrette om, at jeg, ved et indkaldt Møde af Skole-
lærerne i Forstæderne, kom overeens med dem om en saadan
forholdsviis Fordeling:
      1.      Fjerdingens Distrikt . . . . . . . . . . . . . .      40      Explr.
      2.      Vaterlands do. . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25      do.
      3.      Pipervigens do. . . . . . . . . . . . . . . . .      55      do.
      4.      Hammersborgs do. . . . . . . . . . . . . . .      40      do.
      5.      Møllergadens do. . . . . . . . . . . . . . . .      40      do.
      6.      Nyskolens do. . . . . . . . . . . . . .      
100      do.
      Tilsammen til Byens Distrikter, indbefattende
            Ruseløkbakken etc. . . . . . . . . . . . . . .      300      Explr.
                  Samt i Agers:
      1.      Vestre Saugenes Distrikt . . . . . . . . . .      85      Expl.
      2.      Østre do.      do. . . . . . . . . . . . . .      50      do.
      3.      Lakkegadens & c. . . . . . . . . . . . . . . .      60      do.
      4.      Grønlands & c. . . . . . . . . . . . . . . . .      70      do.
      5.      Enerhougens      do. . . . . . . . . . . . .      105      do.
      6.      Opslo & c.      do. . . . . . . . . . . . . .      10      do.
      7.      Briskeby . . . . . . . . . . . . . . . . .      
20      do.
                              Tilsammen . . .      400      Explr.   Dette Antal overskrider altsaa det antagne Distributionsantal
med 200 Explr., og da 100 Explr. kunne paaregnes at medgaae
ved spredt Uddeling, vil det resterende Oplag ikke kunne bære
d.V,b.1,s.234   Uddelingen, da det, med Fradrag af Rabat & c. neppe afgiver
stort over 600 til Salg 5 Spd. Udgivterne ere for 1500 Explr.
6 1/2 -- 7 Spdlr. Zubus bliver da vel ikke saa stor; men da Bladet
læses med Interesse, og vel med Tiden kanskee erholder Ad-
gang til andre Byer, bør det kunne bære sig; og det troer jeg
kan skee ved at udvide Oplaget til 2000 Explr., hvorved 1200
Explr. erholdes til Salg 10 Spd., som er meer end tilstræk-
keligt til det større Papiirbehov & c. Et nyt Oplag, især af 1ste
Nr., hvoraf kun 1000 Explr. aftryktes, behøves, da ikke engang
Alle endnu ere forsynede efter overstaaende Anslag.
   Skolelærerne bevidnede eenstemmig, at Bladet læstes og for-
langtes med Begjærlighed -- det jeg ogsaa selv har erfaret, saa
jeg ret troer, at en mulig Expens er vel anvendt. Inden Juul
udgaaer endnu et Nr., hvorved jeg er i Tvivl, om jeg skal for-
andre Titelen efter flere af Skolelærernes Mening til "For Ar-
beidsklassen", fordi de havde lagt Mærke til at den antagne
Titel "For Fattigmand" stødte Fattigmand. Man seer, at den
honette Ambition har ogsaa sine nedadgaaende Spiraler; men i
dette Øjeblik tvivler jeg dog om, at det er Ret at give efter.
Men i dette Tilfælde er ret hvad der er klogest; og det veed
jeg ikke, men ønsker Veiledning.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL ADOLPH B. STABELL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE