HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JOHAN DAHL
13 December 1839.
S. T.
Herr Boghandler Dahl.
   I Anledning af et Brev fra Dem til Herr Willmers sen., af Gaars
Dato, hvori De beklager Dem over, at han "paa forskjellige
Steder skal have brugt fornermelige "Udeladelser" om Dem",
og hvori findes følgende Tirade: "Blandt Cand. theol. Henrik
Wergeland og hans Confratres kan jeg tillade Dem at snakke
om mig saa meget De vil, da De maa tude med de Ulve de er
iblandt, men naar De i anstændigt
[dette ord overstrøket]
andet
Selskab endnu engang vover" -- o. s. v. finder jeg det nødven-
digt for de Personers Skyld som tilligemed Herr Willmers har
været mine Gjæster at afæske Dem en nærmere Erklæring, som
jeg for min egen Person kan skjænke Dem.

   Disse Personer ere: Cand. jur. Georg Fein, Stud. Philol. Auten-
rieth. Begge Udlændinge. Depotforvalter Gløersen, Kjøbmand
Andreas Bergh og Cand. jur. Olafsen.

   Betræffende Herr Willmers "Udeladelser" -- formentlig Ud-
ladelser -- da kan jeg tilføje, at de ikke var i nogen Maade
d.V,b.1,s.233   paafaldende eller usædvanlige om Deres Person, om jeg ellers
maa have forstaaet nogle Udtryk i billedlig Form ret. Deres
Brev er i mit Værge, og vil give Anledning til strengere Krav
fra de Fraværende, om tilfredsstillende Svar ikke følger.
Henr. Wergeland.

TIL LARS RASCH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE