HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Kristiania 3 Decbr. 1839.
   Hermed giver jeg mig den Frihed at oversende 1ste Nr. af det
i Morgenbladet annoncerede Blad "For Fattigmand", hvis deri
forklarede Tendenz formentlig falder temmelig nær sammen med
Selskabet for Kristiania Byes Vel. I denne Anledning tillader
jeg mig at udbede mig snarest muligt Svar paa, om Selskabet
vil overtage Bladets Forlag fra denne dets Begyndelse eller fra
d.V,b.1,s.231   det følgende Nummer paa de Betingelser, jeg nu har truffet Ac-
cord om med Bogtrykker Steen og Kjøbmand Ziiølner som Pa-
piirhandler for 1ste Nr. Denne overlader nemlig til dette Brug
Riset til nedsat Pris 1 Sp. og Steen leverer deraf 1000 Explr.
for 4 Sp. -- Summa 5 Sp. for hvert Nr. i Oplag af 1000 Explr.,
hvoraf 500 Explr., efter min Disposition af dette 1ste Nr., dis-
tribueres gratis igjennem Agers Præsteskab i Forstæderne, og de
andre 500 Explr. anvendes til Dækkelse af Omkostningerne ved
Salg. For dette 1ste Nr. er jeg Bogtrykkerens Garant til Skades-
løshed, hvorimod det mulige Overskud tilfalder ham derfor, mens
det for de øvrige Nr. gaaer ind i Bladets Interesse. Jeg paa-
tager mig uden Godtgjørelse at sørge for dets Udgivelse, og har
grundet Haab om Hjælp med Indholdet -- f. Ex. passende An-
viisninger til Smaafortjeneste osv.
   Hvorfor tye til Private, og danne en egen Forening, da Sel-
skabet for Kristiania Byes Vel dog allerede er saadan en, og
ikke mangler Kræfter til at vove dette Forsøg, denne ikke be-
tydelige Resico, som dog ganske vist vil bære nogen Frugt direkte
for det. I et følgende Nr., som for en stor Deel allerede er
færdigskrevet, ja en Opsats deraf trykt eller sat, vil jeg forsøge
at afvænne vor Pøbel med den Mangel paa Omhu for offentlige
Træplantninger osv., som den viser; og at Bladet arbeider Asy-
lerne lige i Hænderne er klart. Men lad nu det og Ideen tale
for sig selv. Kun udbedes et hurtigt Svar, da det første Indtryk
maa forfølges. Imorgen Aften er der ikke een Familie i vore For-
stæder, som ikke har læst dette Blad, der ganske vist kunde
være bedre, men som nu dog udfylder den Mangel paa Med-
delelse af noget Bedre, som mange af de Onder, den laveste
Klasse og de Andre lide under, vistnok kunne tilskrives.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE