HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANTON SCHJØTH
Bibl. 3/9 39.
S. T.
Intelligenzsedlernes Redaktion.
   Den ærede Redaktion kan være overbeviist om at jeg altid
kun lader mig lede af min Overbeviisning, ligesom jeg ogsaa
troer, at jeg ikke vilde gavnet en Sag, jeg altid har forfegtet,
med et saa lidenskabeligt Udtryk, som hiin Opsats bar. Jeg har
skrevet en anden noget vidtløftigere, hvor jeg gjør Rede for min
altid nærede Uvilje over en Institution, der, istedetfor at blive
os til Nytte, er til Fordærvelse; og det er min Hensigt ikke at
afstaae fra at minde Direktionen om det saa skammeligt tilside-
satte Løfte om en Theaterskole for norske Elever, og over den
Ligegyldighed, som vises mod ethvert billigt Ønske i Publikum
om at nationalisere Theatret, opmuntre til originale Stykker --
kort at give Theatret et bedre Sving, et sandere og naturligere
Liv end dette fremmede, Snylteplanteagtige, som nu unegtelig er
karakteristisk for det

   Hoslagte anbefalet.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE