HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Grønlien 26 November 1838.
Til
den kongelige norske Regjerings
Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
   Da jeg finder, at hoslagte Skrivelse af 14 Juli 1836 fra Colle-
gium academicum, som jeg først senere, end jeg indleverte min
underdanigste Ansøgning om Nannestad Kapellani, har havt An-
ledning til at fremhente, indeholder et saadant Total-Videtur om
mig siden jeg paany i 1834 freqventerede Universitetet, at deraf,
navnlig af de sidste Udtryk deri, fremlyser en fordeelagtig For-
tolkning over Udtrykket "spreta juvenili levitate" i mit testimo-
nium publicum, troer jeg at burde indsende samme som Bilag
til ovennævnte Ansøgning.

   Lige ærbødigst hoslægges en Oversigt af endeel Indstillinger
til Kald, jeg paa samme Tid søgte, hvoraf sees, at jeg dengang
blev forbigaaet for yngre Kandidater af samme Karakteer. Maa-
skee bør bemærkes, at jeg ikke anderledes kan indestaae for
d.V,b.1,s.219   dens Paalidelighed, hvis Prøvelse dog staaer i Departementets
Magt, end at den blev mig afgiven under sidste Storthing af en
Repræsentant, der interesserede sig af egen Drivt for at see min
formentlige Tilsidesættelse paatalt af Protokolkommitteen.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL AMALIE BEKKEVOLD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE