HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Grønlien ved Opslo 12 November 1838.
Til
den Kongelige norske Regjerings
Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
   Idet jeg herved ærbødigst oversender underdanigst Ansøgning
om Nannestad residerende Kapellani, giver jeg mig den Frihed
at specificere følgende Bilag dertil:

   1) Det juridiske Facultets Betænkning af 20de Februar 1835 om
   hvorvidt min Proces med Procurator Praëm i dens uafgjorte
   Stilling stiller retlige Hindringer ivejen for min Ansættelse.
2) To Attester fra Overbibliothekaren Professor Sverdrup om
   mit Forhold som Amanuensis paa Universitetsbibliotheket,
   den ene af 31 Marts 1837, den anden af 10de Octbr. 1838.
3) En Attest fra min Fader, som Sognepræst i Eidsvold, hvor
   jeg opholdt mig endeel Aar, dateret 23 October 1838.
4) En Erklæring fra min nærværende Sognepræst, Hr Hessel-
   berg til Agers, af 17de October 1838.
5) Attester fra de medecinske Professorer mit Forhold som
   medecinsk Studerende betræffende.
d.V,b.1,s.218   6) Fire sammenheftede Skrivelser -- fra Rigshospitalets Direk-
      tion, Kommandantskabet, Politimesteren og Bibelselskabets
   Centralcommittee, sigtende til at oplyse en speciel Virksomhed
   af mig for Almuefolks moralske og intellectuelle Oplysning.
7) En nærmere Fortolkning af Professor Hersleb, som Decanus
   i det theologiske Facultet, betræffende Tiraden "spreta
   levitate juvenili" i mit testimonium publicum, og dateret
   7 Dec. 1835.
   Jeg maa ellers ærbødigst bemærke, at dette mit testimonium
publicum, saavelsom min Døbeattest, udstedt 1808 af daværende
Sognepræst til Oddernæs ved Kristiansand Engelhardt, ikke har
ladet sig finde ved mine ældre Ansøgninger i Kirkedepartementet,
da jeg nu søgte dem der tilbage for at hoslægges nærværende
Ansøgning. Jeg veed selv ikke at hente disse Papirer andet-
steds, men der findes upaatvivlelig Sikkerhed for, at de der ere
producerede.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE