HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL IVER HESSELBERG
Grønlien 16 October 1838.
S. T. Herr Sognepræst Hesselberg.
   Saa vanskeliggjort som den geistlige Supplikatur er bleven
gjort mig, anseer jeg det ikke overflødigt, at indhente en anseet
Geistligs Erklæring om hvorvidt han troer vor Kirke tjent med
mig. Da Deres Velærværdighed er min Sognepræst, og jeg har
nydt velvillig Tilladelse nogle Gange til at prædike i den af
Deres Kirker, hvortil jeg nærmest hører, veed jeg Ingen, jeg i
saa Henseende før bør henvende mig til, hvorfor jeg vover at
udbede mig Deres uforbeholdne Mening om min Person som
Aspirant til at komme i geistlig Virksomhed.

   Dersom Deres Velærværdighed er saa artig at indlade Dem
herpaa, ønsker jeg Deres Erklæring skreven paa dette eller et
vedhæftet Papir.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE