HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL FREDERIK HOLST M. FL.
Kristiania 14 October 1838.
Til
Dhrr Professores Medecinæ
Dr. Holst, Dr. Skjelderup, Dr. Heiberg
og Dr. Generalchirurg Thulstrup.
   Da jeg, som geistlig Supplicant, holder det for hensigtsmæssigt
at godtgjøre, at jeg har anvendt fire Semestre af mine Candidataar
paa at studere Medecinen, nemlig fra Begyndelsen af 2det Sem.
1834 og til henved Slutningen af 1ste Semester 1836, da min An-
sættelse ved Bibliotheket vanskeliggjorde en anstrenget Fortsæt-
telse deraf, anmoder jeg herved ovennævnte mine ærede Lærere
om, herpaategnet at ville bevidne, -- min Privatpræceptor, Hrr Pro-
fessor Holst, som forhen af ham attesteret -- men hvilken Attest
ikke af Modtageren kan præsteres -- at jeg har bivaanet Fore-
læsninger og underkastet mig Examinatorier, Hrr. Professor Skjel-
derup, at det samme i det Tidsrum har været Tilfælde med mig
i hans Fag, Hrr Professor Heiberg, at jeg har besøgt hans Fore-
læsninger og freqventeret Hospitalet, samt Hr Prof. Thulstrup, at
jeg har frequenteret hans Examinatorier. Jeg haaber mine ærede
Herrer undskylder denne Anmodning for hvis velvillige Opfyl-
delse, ligesom for den gode Veiledning, jeg af Enhver især har
nydt i et Studium, jeg ikke betragter som forladt, jeg bestandig
er Deres

ærbødigste, forbundne
Henr. Wergeland.

   E. S. Ovenomskrevne Attest fra Hrr Holst, ligesom en paa
samme Tid afgiven fra Hrr Skjelderup, ere komne tilhænde senere
fra Universitetssekretæren og vedhæftede her.

d.V,b.1,s.212   TIL IVER HESSELBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE