HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JENS G. DØDERLEIN
5te Octbr. 38.
   Selskabet for Kristiania Byes Vel, hvoraf Herr Stadsfysikussen
er et virksomt Medlem og maaskee en af dets Funktionærer, har,
som jeg troer, gjort Byens Forskjønnelse ved Træplantninger til
et af sine nærmeste Formaal. Jeg tillader mig, i saa Henseende,
gjennem Herr Stadsfysikussen, at gjøre et Forslag, som formeent-
lig, om det udføres, ikke lidet vil bidrage til at forskjønne "the
appearence of the city", og en af de Udsigter, nemlig fra Fæst-
ningspromenaden, som oftest besøges af Publikum.

   Jeg foreslaaer nemlig, nu i den rette Tid om Høsten ved
Plantninger af temmelig vidtkomne, riigløvede og rasktvoxende
Træer, navnlig af Poppler, at give den nordre Side af den skal-
dede, kun med Buske besatte, Hovedø et smukkere Udseende.
Øen har mange dybe og fugtige Steder, som passe for om-
nævnte Træsort; og ligesom Kommandantskabet sandsynligviis
ikke vil have Noget imod Udførelsen af et saadant Project, kan
d.V,b.1,s.211   man vel ogsaa vente, at Fæstningen vil afsee den Madjord og
Gjødsel, som den ved Opmuddringer o. desl. har Overflod af.
Træsorterne burde, foruden Poppel, ogsaa være Løn, Gran og
Furu, og være saa store, at Kreaturer ikke kunde skade dem.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL FREDERIK HOLST M. FL.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE