HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL F. RIDDERSTAD
Christiania 25 Marz 1835.
   Altforlænge, Broder Ridderstad! har det været stilt mellem os.
Men sandelig, ikke blot da jeg læste som Medicus om Magne-
tismen, hvorledes det skulde staae i Menneskets Magt, ved at
fixere Tankerne paa en Fraværende, at vække ham til aandig
Correspondenz, sendte jeg mine Tanker til Dig. De og min Sam-
tale, enten med din Landsmand Ekstrøm (gjennem hvem dette
atter gaaer) eller med dem af mine, som kjende dine Tidsrunor,
have ofte gjældt Dig, og jeg har fornummet noget i mig, der for-
sikkrede mig om at Venskabet mellem os ikke domineres af
Postgangen. Dog er det godt og nyttigt, tørhænde for Flere end
os, saafremt vor Forbindelse bærer de Frugter, den kan og bør
bære for det Almindelige, om vi ikke vænne os til en Taushed,
der, ved at skille vore Kræfter, kan lamme dem, om den end
ingen Indflydelse har paa vore Følelser for hinanden.

   Min Ven! Jeg skylder dog at nævne, men hurtigen, hvad der
har gjort mig til din Skyldner i Brevvejen. Det er: mit nye Stu-
dium gjør Beslag paa min allermeste Tid, og, er jeg kommen vel
hjem fra Collegierne, generes jeg ofte af Besøg, saa kun faae
Stunder ere mine. Jeg har dernæst ikke kunnet faae Bidrag af
Andre til vor Kalender, og har kun sjelden følt et Kald til at
forfatte, som jeg har suspenderet, fordi jeg har en Pult fuld af
flere, dog fordetmeste ikke fuldtfærdige Arbeider, som jeg ikke
seer Udvei til at faae under Pressen. Sligt gjør ikke en ung
Forfatter godt. Tillige har den literære Feide betræffende et
landsforrædersk, danomant, aandløst Skrivt, "Norges Dæmring"
af min gamle Uven Welhaven beskjæftiget mig, især da dets
Forsvarere forsøgte at frelse Stymperen ved at forsøge paa alle
Maader at føre Krigen over paa mit Terrain.

   Da denne Feide vel neppe er dig ganske ubekjendt, interes-
serer dig maaskee at vide, at et "Forsvar for Norge og Critik
over det berygtede Skandskrivt Norges Dæmring" udkommer
(8 Ark stort) fra min Fader i disse Dage. Du skal faae det
Ugesdag efter dette. Publicum er meget spændt derefter. Jeg
kan aldeles paalideligt sige dig, at der imellem alle oplyste og
velsindede Folk er kun een Mening om Skrivtets Usselhed, fast
man siger at det har sine Forsvarere imellem Noblessen, især
d.V,b.1,s.191   da mellem dennes corrumperede Damer. At det har vundet det
imellem Danmarks Smaapoeter og Redactører, kunde man vente.
Har Du ei læst Skrivtet, kan Du vist faae det hos Bataljonspred.
Ekdahl i Stockholm; og lad mig da vide det Indtryk det har gjort
paa dig. Hos Ekdahl kan du vist ogsaa faae laant "Pape-gøjen,"
en dramatisk Satire (paa Titelen "et Fastelavnsriis af Siful Si-
fadda") som jeg udgav mod Danomaniet sidst Februar.
[Her følger
en beretning om at den bokhandler som spiller en hovedrolle
i farsen, selv tilbød sig å forlegge den, for 12 spd. arket, samt
om den "Commentær over Papegøjen" Wergeland på hans for-
langende forfattet.]
Da det kom til Stykket, vilde han ei trykke
den, hvorfor jeg skrev ham en for ham selv, og afsatte den første
Commentær for 10 Spd. til. Saaledes lever jeg formelig af disse
Tvistigheder eller rettere af Dumheden hos Modpartiet. Farcen
har været af stor Virkning for den Sag, jeg af inderlig Overbe-
viisning og støttende mig til alle redelige Landsmænd, der lige-
saavel hade en aandig som en politisk Afhængighed, holder for
den gode og utabelige.
   Den Fare, vi staae i fra dansk Side, er opdaget; men at vi
fra svensk ogsaa tilføjes voldsomme Attentater, lægger Overflyt-
telsen af det norske Vaaben i det svenske alt for klart og til
sørgelige Ahnelser hos Enhver, der er Foreningens sande Ven,
for Dagen. Dit redelige Hjerte vil ligesaavel som mit fyldes med
Forbandelser over de Enkelte, der have foretaget sig et saa vold-
somt Skridt. Endnu ere Gemytterne for oprørte i Norge til at
vide paa hvad Maade denne høist alvorlige Sag maa tages: enten
ved en almindelig Adresse eller ved en formelig Protest fra Stor-
thinget.

   Hvad vore privatissima betræffer, da glem ei det Vigtigste:
Kalenderen. Den vil under Omstændigheder, der true at for-
vandle Foreningen til et blot politisk, aands- og kjerlighedsløst
Baand, maaskee gjøre sin Nytte som Heftplasteret over det ga-
bende Saar. Det er ikke nødvendigt, at den udkommer til Nyt-
aar; men før og naarsomhelst. Kunde ikke Titelen være "For-
eningen -- Samling af svenske og norske Arbeider" eller noget
"dylikt?" Annonceer Planen, og det snart. Der behøves Tid at
løbe paa. Din Wildheim maa du sende mig, ligesaa hvad Andet
du har udgivet eller har Afskrivt at afsee af. Din "En Jättekung
jag o. s. v." optages i en Studentersangbog, som jeg er sat til at
d.V,b.1,s.192   faae udgiven af Studentersamfundet; den og "Farvel Welika";
men gid vi havde flere af din højsindede og højhjertede, liberale
Muse! Taler eller skriver Du L. Hjerta til, da søg at interessere
ham for vor Samplan. Jeg vil det, naar jeg svarer paa et høist
behageligt Brev, jeg har faaet fra ham. Dog bytter jeg det ikke
for et af dine eller for det jeg venter.
Din
Henr. Wergeland.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE