HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
Christiania 10de Mai 1835.
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ, an-
søger underdanigst Hans
Majestæt Kongen om naa-
digst at maatte vorde ud-
nævnt til residerende Ca-
pellan til Hof Præstegjeld
i Soløer i Agershuus Stift
eller alternativt til reside-
rende Capellan til Rollaug
Præstegjeld i samme Stift.
   I foregaaende underdanigste Ansøgnin-
ger, og især i sidstforhen daterede, har
Undertegnede forsøgt at opstille alle sine
Adkomster til, ved Deres Majestæts Naade
ansat i geistligt Embede, at kunne vorde
Fædrelandet nyttig. Henholdende mig til
hiin udførligere Fremstilling, tillader jeg
mig underdanigst at fremhæve i naadigst
Erindring, at jeg tæller sex Candidataar,
hvoraf de fem ere tilbragte under Ud-
førelse af de geistlige Forretninger hos min Fader, Sognepræsten
i Eidsvoll, der kunne overdrages en Ikkeindviet, samt at mine
Charakterer ere haud illaudabilis til den theologiske Examens
theoretiske og laudabilis til dens praktiske Deel.

   Som yderligere Anbefaling seer Undertegnede sig istand til
underdanigst at hoslægge et Responsum fra det juridiske Facultet,
som erklærer, at mine private juridiske Forhold -- dem jeg, uden
Hensyn til den Skade og de Lidelser, de have forvoldt og volde
mig, som Christen og Menneske beklager og betragter som en
Tilskikkelse, der er tung nok i sig selv -- legaliter ikke kunne
være mig til Hinder som Supplicant.

   Det er saaledes jeg underdanigst ansøger om naadigst at maatte
vorde udnævnt til residerende Capellan til Hofs Præstegjeld i
Øvre Rommeriges, Soløer og Oudalens Provstie, Agershuus Bispe-
dømme, eller alternativt til residerende Capellan til Rollaugs
Præstegjeld i samme Bispedømme.

d.V,b.1,s.193      Dersom til ovenanførte Det, at jeg har anvendt mit sidste
Candidataar til, igjennem to Semestre, benyttende al offentlig
og -- med særegne Omkostninger -- privat Veiledning, at paa-
begynde Medecinens vidtløftige, fra mit forrige aldeles heterogene
Studium -- et Nødanker, jeg kun med Anstrengelser, Opoffrelser
og formørkede Udsigters tunge Sind har udkastet . . . dersom
Dette kan antages at vidne om Lyst til Virksomhed og Uddan-
nelse: saa tør jeg ogsaa underdanigst haabe, at mine Aars stigende
Krav paa en Virksomhed, større end Studentens kummerlige Er-
hvervs, og Formuløshedens Trang og Lyst til i Ansigtets Sved
at vinde Brødet ikke heller ganske vil være uden Indflydelse
paa Deres Majestæts følsomme Naadesind.

Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE