HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG C. M. AUBERT
Eidsvoll Pgd. 22 Febr. 35.
Kjære Fætter.
   Min Fars Svar paa dit Oxymel af Gaars Dato er: "han vil bi-
drage efter Evne; men ønsker, forat afpasse sit Tilskud, nøjere
Oplysning om de Opoffrelser, Andre af Familien, navnlig Sskriver
Thaulow, have gjort." Jeg troer at kunne forsikkre dig, at de
Indskrænkninger, dette Svar indeholder, skrive sig alene fra
Reisezubusen. Du har imidlertid selv, gode Ludvig, i dine Ord
"Een kan umuligt gjøre alt" leveret et Slags Forsvar derfor.

   Privatim sagt til Dig, og indrømmende at jeg ikke kjender
til de private Forhold, f. Ex. Gjelds, eller de sønlige Offre, Julius
Thaulow kan have bragt, har jeg den Mening at han alene eller
med nogen Hjælp til er istand til at forstrække med hele Klatten.
Idetmindste berettiger min Forfatning mig til at have store Tan-
ker om en 60 Spdlrs maanedlig Indtægt.

   Inden føje har du to trofaste Venner hos Dig, hvoraf den ene
vil spørge lige saa ivrig efter Havre og sit eget Velbefindende
som den anden efter en Pibe Tobak og dit.

Din
Henr. Wergeland.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE