HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JOHAN DAHL
Xnia 3 Febr. 35.
S. T.
Herr Boghandler Dahl.
   Med at Oplaget "500" Ex. skal være til Deres Raadig-
hed, og det saavidt Pressen formaaer til i Aftningen, forstaaes
naturligviis at De er Eneejer deraf -- at det er af den angivne
Størrelse alene, dog saa at det staaer til Dem at forstørre dette
Oplag, om De imod min mundtlige Angivelse af at det kun skulde
være af den Størrelse, om jeg skulde vedblive at være Forlægger,
bestemmer Dem til noget saadant. For nye Oplag pleier vel be-
standig ny Contrakt at gjøres.

   Titelen er "Papegøien", et Fastelavnsriis af Siful Sifadda. Manu-
scriptet skal overleveres Dem af Bogtrykkeren. Mine 50 Ex. øn-
skes mig med dette saasnart Pressen kan levere dem.

   Saaledes alle Punkter i Deres af Dato besvarede.
   Jeg ønskede i al Fredsommelighed at tale med Dem om Bog-
trykkerens Accord, i hvilken Anledning jeg har noget skrevet,
d.V,b.1,s.189   ham og mig imellem at forevise. Derfor udbeder jeg mig Deres
Nærvær for Ex. hos Zuvan Kl: 12 1/2.
Henr. Wergeland.

TIL LUDVIG C. M. AUBERT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE