HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL ENGELBREGT HALD

Eidsv. 1 Feb. 29.
   Du maa endelig skjænke mig den Glæde at see dig her, nær-
ved, hos mig, enten du reiser til Thjem eller ikke. Det er
d.V,b.1,s.95   lettere for dig paa godt Føre at glide herop, end for mig --
Du er spontaneus, tui compos og -- hvad skal jeg kalde Dig for
at udtrykke din Rigdom -- Aandens Rigdom, Guld eller, bedre,
Aandekreds -- Frihed -- være sin egen Herre. Jeg har meget
at tale med dig om, Planer, store og smukke etc. --
   Jeg maa bede dig, hvis Du paa ingen Maade vil besøge din
gamle, ældste Ven, at skrive mig til snarest skee kan om din
Bestemmelse medhensyntil W -- , om han maa reise med til Chnia
forat præsentere sig.

   God Fornøielse i Markedet -- spender nogle Piber som sidst
paa Dominique at han kan salutere fortjente Subjecter. -- Jeg
sidder hjemme, løber paa Skie om Morgenen, læser Hebr: om
Fmddgen, Græsk om Eftmdg, Dogmatik om Qvellen, og seen-
qvels skriver jeg (rigtignok lidt om Dagen ogsaa) paa et opus,
som gjør mig Hovedet broget af Tanker og Planer for at faae
Forlægger. Din Svogers Boghandling er den eneste næsten, som
jeg med Anstændighed kunde contrahere med om et Værk, jeg
har anstrenget mig for; men skjøndt de med Munden sige at
Sligt bør understøttes, og, at autor bør spares for de aandsfor-
tærende Bogtrykker og Correctionsforretninger, saa handle de
ganske anderledes, trække sig forknyttede tilbage, og ere kun
for Tydskerne til Profit.

   -- Kom kjære Ven -- lad mig faae snakke med dig. Levvel.
Din
Henr. W --

   P. S. Dette Bud (svar med det om du kan) reiser med som
min Fa'rs og Søsters Bagagelas.

TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE