HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CHR. R. HANSSON
Eidsvold
[slutten av januar 1829]
.

Gode Ven!
   Er Selim Markedsstykket? Et slet Stykke. Et Sørgespil kan,
qvoad cor & naturam, være slet, naar Handlingen ei er i Norge;
da ikke (naar det er i en eller anden Green historisk).1 -- Emnerne
ere der alle i poetiske Druser gediegent Guld hængende under
Fjeldet, som en Stymper let kan file af til en Knap og raabe:
ecce corona, ecce tiara! See Einar Thambeskjelver var bleven
næsten af sig selv et herligt Drama, var det ikke faldet i en
Rhetors Hænder. En Rhetor [er] aldrig Poet, som en fortræffelig
Dreier (en Kunstler) ikke en fortræffelig Billedhugger.

   O var Sinclar spillet til Markedet, saa var jeg kommen til Byen
  
d.V,b.1,s.94   i den Lystighed. Nu kommer min Fader alene, og jeg maa blive
hjemme. Et er der dog Tid til at gjøre medhensyntil Sinclar,
nemlig at lade Mad. Bøcher og Berg (som Helten) i Costume de-
clamere Slutningsscenens Replique i 2den Act, eller hvadsom-
helst det maatte behage den velvise Direction at vælge. Jeg
beder dig derfor -- min kjære Ven -- hvis du maatte interessere
dig endnu for en saadan Idee, du selv fremsatte for mig i [Xnia?]
at sørge for at faae den istand og fuldfærdig til Markedet. Eller
ogsaa sidste Efterspil?
   Det vilde have store Fordele for mig, da et stort Publicum
blev gjort opmærksommere paa Stykket, og maaskee give en
Opmuntring, uden hvilken autor maa søge en anden Himmel, et
andet Sprog for sine Vers. -- Skriv mig til om Directionen gjør
noget for denne Plan i denne Uge før Markedet. Man kunde
jo tage en Replique som lod sig lære meget snart.

   Dit Expl. af Sincl. faaer du ved Uddelingen af de andre Hæders-
exemplarer. Jeg staaer mig ellers godt ved denne, da den har,
paa nogle faae Lister blot, mødt en talrig Subscription: saaledes
i Thjem paa den ene Liste af 2 -- 75 Stykker.

   Til Vaaren kommer et Digt, et Drama, som hedder Messias.
Levvel.

Din
Henr. Wergeland

   P. S. Tag du Bjerregaard paa Partie med for Opførelsen af
Repliquen af Scenen og tal selv som min Ven.

   P. S. Sig Fougstad, at her er en Mand som vil kjøbe en Løkke
ved Byen, ved Dramsvejen, men, da der ingen Beskrivelse stod
i Aviserne over [?], har han slaaet det af Tanker. Det kan være
saa paa flere Steder. Sættes den paa Auction for at prøve Fuld-
magten? Siig, jeg giver 10 Sp. for en Fjeldknat saa stor som
jeg er lang -- 3 Alen. Det er Alvor. Jeg vil bygge en liden
Pavillon paa Flekken -- eller bygge den her og kjøre den ind.

TIL ENGELBREGT HALD
1  tilbake En Vaudeville aldrig slet qvoad naturam, naar Handlingen
er i Khavn eller dans Paris. Farcen i Venedig -- Dramaet Eng-
land, Spanien -- Nok for en dramatisk Tactiker som du og en
theatralsk Practiker som Du.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE